Vrij beschikbare normen

Een aantal NEN-normen is voor iedereen vrij beschikbaar via NEN Connect. Dit wil zeggen dat deze normen, online, op webpagina's zijn te raadplegen.

Deze NEN-normen zijn vrij beschikbaar gesteld door een aantal ministeries. Lees meer.

Naast een selectie van Vrij beschikbare normen zijn er meer documenten vrij beschikbaar in NEN Connect:

Al een account?
Direct inloggen
Heeft u(w bedrijf) al een NEN Connect account dan kunt u direct de vrij beschikbare documenten inzien.

Wilt u precies weten hoe NEN Connect werkt?
Meld u aan voor de NEN Connect webinars en workshops.

Vrij beschikbaar als PDF

Dit pakket bevat circa 61 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN-spec 1
  Niet-medisch mond-neusmasker - Aanbevelingen voor ontwerp, maakproces, gebruik en onderhoud in het kader van COVID-19
 • NEN-spec 1-1
  Mondkapjes voor publiek gebruik - Deel 1: Aanbevelingen voor ontwerp, gebruik en onderhoud in het kader van COVID-19
 • NEN-spec 1-2
  Mondkapjes voor publiek gebruik - Deel 2: Eisen voor fabrikanten en importeurs in het kader van COVID-19
 • NCS 1-2
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan certificatie van mondkapjes voor publiek gebruik volgens NEN-spec 1-2:2021-10-15
 • NEN-spec 2
  Ergonomie - Ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van de COVID-19-maatregelen
 • NEN-spec 3
  Medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik - Richtlijn voor hergebruik tijdens COVID-19
 • NEN-spec 4
  Assemblyzakken voor eenmalig gebruik - Afspraken om assemblyzakken voor vaccins en biologische geneesmiddelen uitwisselbaar te maken
 • NEN-spec 5
  Ketenkwaliteit SARS-CoV-2 testen - Eisen voor testaanbieders in het kader van publieke gezondheidszorg en preventief testen
 • UIT 75
  Relatietabel NEN 1010 - Tabellen met de relatie tussen NEN 1010:2007, NEN 1010:2015 en de HD-IEC 60364-reeks
 • UIT 79
  The new ISO standards on management systems & the EFQM excellence model
 • UIT 90
  Handreiking NEN 2767 voor waterkeringen (dijken, dammen en duinen) - Overeenkomsten en verschillen met de Digigids.
 • NCS 170
  Mondzorg - Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in mondzorg uitvoeren
 • NEN 2660-1
  Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving - Deel 1: Conceptuele modellen
 • NEN 2660-2
  Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving - Deel 2: Praktische configuratie, extensie en implementatie van NEN 2660-1 
 • NEN 3610
  Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten
 • NPR 5325
  Overdragen van software
 • NPR 5326
  Risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware
 • CWA 5643-1
 • NEN 6401
  Water - Bepaling van het halogeengehalte van vluchtige organohalogeenverbindingen (VOX)
 • NCS 7201
  Zelfverklaring 'Proefbelasting van funderingspalen' behorend bij NPR 7201
 • NEN 7503
  Gegevensuitwisseling in de zorg - Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie
 • NCS 7510
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren
 • NEN 7510
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg
 • NEN 7510-1
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 1: Managementsysteem
 • NEN 7510-2
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 2: Beheersmaatregelen
 • NEN 7512
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
 • NEN 7513
  Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op persoonlijke gezondheidsinformatie
 • NTA 7515
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren
 • NTA 7516
  Medische informatica - Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie)
 • NCS 7516-1
  Conformiteitsbeoordeling - Deel 1: Eisen aan instellingen die audits uitvoeren ten behoeve van certificatie van communicatiedienstenaanbieders die diensten aanbieden voor veilige e-mail conform NTA 7516
 • NEN 7519
  Gegevensuitwisseling in de zorg - Lokalisatie
 • NEN 7522
  Medische informatica - Ontwikkelen en beheren van standaarden en stelsels van standaarden
 • NEN 7540
  BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg
 • NTA 8023
  Maatschappelijke zorg - Gegevensuitwisseling met de landelijke verwijsindex risicojongeren
 • NTA 8029
  Bepaling en registratie van industriële fijnstofemissies
 • NTA 8035
  Semantische gegevensmodellering in de gebouwde omgeving.
 • NEN 8038
  Xperience Level Agreement (XLA) - Minimumeisen voor de implementatie en het gebruik van de XLA-methode
 • NCS 8080
  Better Biomass certificatieschema
 • NTA 8080-1
  Duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten - Deel 1: Duurzaamheidseisen
 • NTA 8080-2
  Duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten - Deel 2: Eisen aan ketenbeheer
 • NTA 8085
  IFD-bouw vaste bruggen en viaducten
 • NTA 8086
  IFD-bouw beweegbare bruggen
 • NTA 8089
  IFD voor IA&E-installaties van beweegbare bruggen
 • NTA 8224
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in zorg en welzijn uitvoeren
 • NCS 8225
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in zorg en welzijn uitvoeren met betrekking tot de HKZ-norm Zorg & Welzijn
 • NTA 8620
  Specificatie van een veiligheidsmanagementsysteem voor risico's van zware ongevallen
 • NTA 8713
  Hergebruik van constructiestaal
 • NCS 8776
  Certificatieschema voor NTA 8776
 • NTA 8790
  Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken
 • NTA 8800
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode
 • NTA 8813
  Eisen aan ontwikkeling en beheer van schema's voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders
 • NCS 8828-1
  Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 1: PE-elektrolasser
 • NCS 8828-2
  Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 2: Lastoezichthouder
 • NEN 9120
  Nederlandse uitwerking van NEN-EN 17210: Prestatie-eisen voor toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen
 • NPR 9998
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden
 • ISO 13972
  Gezondheidsinformatica - Klinische informatiemodellen (ZIB) - Kenmerken, structuren en eisen
 • NCS 16785
  Certificatieschema biobased gehalte
 • EN 16931-1
  Elektronisch factureren - Deel 1: Semantisch gegevensmodel van de kernelementen van een elektronische factuur
 • CEN/TS 16931-2
  Elektronisch factureren - Deel 2: Lijst van syntaxen die voldoen aan NEN-EN 16931-1
 • CEN/TS 17553
 • NCS 27701
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificatie van privacy-informatiemanagementsystemen uitvoeren conform ISO/IEC 27701

Vrij beschikbaar als HTML

Dit pakket bevat circa 147 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 1081
  Veiligheidsvoorschriften voor elektrische personen- en goederenliften met betreedbare kooi
 • NEN 2033
  Draagbare blustoestellen voor brandklasse D
 • NEN 3148
  Onderzoekingsmethoden voor veevoeders - Bepaling van het gehalte aan vet
 • NEN 3940
  Bitumen- en teerprodukten - Monsterneming
 • NEN 5077
  Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en geluidniveaus veroorzaakt door installaties
 • NEN 5104
  Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters
 • NEN 5119
  Geotechniek - Boren en monsterneming in grond
 • NEN 5120
  Geotechniek - Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen
 • NPR 5272
  Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3
 • NVN 5626
  Radioactiviteitsmetingen - Monstervoorbereiding van water
 • NVN 5635
  Radioactiviteitsmetingen - Monstervoorbereiding van onopgeloste stoffen in water
 • NEN 5665
  Radioactiviteitsmetingen - Monstervoorbewerking
 • NEN 5707
  Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond
 • NEN 5709
  Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in grond
 • NEN 5717
  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
 • NEN 5720
  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek
 • NEN 5725
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
 • NTA 5727
  Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie
 • NEN 5735
  Bodem - Bepaling van het halogeengehalte afkomstig van niet-vluchtige met aceton en petroleumether extraheerbare organohalogeenverbinding en (EOX)
 • NEN 5740
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
 • NPR 5741
  Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechnieken en monsternemingstoestellen voor grond, sediment, slib en grondwater bij milieuonderzoek
 • NEN 5742
  Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken
 • NEN 5743
  Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de bepaling van vluchtige verbindingen
 • NEN 5744
  Bodem - Monsterneming van grondwater
 • NEN 5745
  Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van vluchtige verbindingen
 • NEN 5753
  Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet
 • NEN 5754
  Bodem - Berekening van het gehalte aan organische stof volgens de gloeiverliesmethode
 • NEN 5766
  Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
 • NEN 5773
  Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met behulp van geo-elektrische metingen
 • NEN 5774
  Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met behulp van elektromagnetische weerstandsmetingen
 • NPR 5775
  Bodem - Richtlijnen voor het uitvoeren van pompproeven
 • NVN 5860
  Afvalstoffen - Bemonstering van afval
 • NEN 5861
  Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht
 • NPR 5870
  Afvalstoffen - Analyse van afvalstoffen - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het gehalte aan organische en anorganische parameters
 • NEN 5878
  Milieu - Onderzoek van fysische en chemische parameters in onbekende vaste en vloeibare monstermatrices
 • NEN 5896
  Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie
 • NEN 5897
  Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • NEN 6263
  Water - Detectie en telling van Aeromonas
 • NEN 6402
  Water - Bepaling van het halogeengehalte van niet-vluchtige extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • NEN 6407
  Water - Gaschromatografische bepaling van het gehalte van een aantal monocyclische aromaten en naftaleen en enkele gechloreerde koolwaterstoffen met de "purge en trap" methode en thermische desorptie
 • NVN 6409
  Water - Bepaling van stikstof- en fosforbestrijdingsmiddelen met gaschromatografie
 • NEN 6411
  Water en slib - Bepaling van de zuurgraad (pH)
 • NEN 6415
  Water - Bepaling van de indamprest
 • NEN 6423
  Water - Bepaling van het gehalte aan natrium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6424
  Water - Bepaling van het gehalte aan kalium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6426
  Water - Bepaling van 40 elementen met behulp van atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma
 • NEN 6430
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan nikkel met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6432
  Water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
 • NEN 6433
  Water - Bepaling van het gehalte aan antimoon met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydride-generatietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
 • NEN 6434
  Water - Bepaling van het gehalte aan seleen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydride-generatietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
 • NEN 6435
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het berylliumgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6436
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het bariumgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6437
  Water - Bepaling van het gehalte aan aluminium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6438
  Slib - Bepaling van het gehalte aan kwik met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met zwavelzuur en salpeterzuur onder terugvloeikoeling
 • NEN 6439
  Slib - Bepaling van het totale gehalte aan kwik met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur in een PTFE-destructievat bij 140 ° C onder druk
 • NEN 6443
  Water - Bepaling van het gehalte aan zink met behulp van atomaire-absorptiespectrofotometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6444
  Water - Bepaling van het gehalte aan chroom met behulp van atomaire-absorptiespectrofotometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6445
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het kwikgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (koudedamptechniek) - Ontsluiting met broom
 • NEN 6446
  Water - Bepaling van het gehalte aan calcium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6447
  Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend water voor de bepaling van elementen met atomaire-absorptiespectrofotometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en perchloorzuur
 • NEN 6448
  Water - Bepaling van het gehalte aan chroom met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6451
  Water - Bepaling van het gehalte aan koper met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6453
  Water - Bepaling van het gehalte aan lood met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6454
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan koper met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6455
  Water - Bepaling van het gehalte aan magnesium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6456
  Water - Bepaling van het gehalte aan nikkel met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6457
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6458
  Water - Bepaling van het gehalte aan cadmium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6460
  Water - Bepaling van het gehalte aan ijzer met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6461
  Water - Bepaling van het gehalte aan mangaan met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6462
  Water - Bepaling van het gehalte aan zilver met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6463
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het vanadiumgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6464
  Water - Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend water voor de bepaling van elementen van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en zwavelzuur
 • NEN 6465
  Water, lucht en bodem - Monstervoorbehandeling van slib, slibhoudend water, luchtstof en grond voor de bepaling van elementen met atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
 • NEN 6466
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het mangaangehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6467
  Water - Vlamfotometrische bepaling van het gehalte aan lithium
 • NEN 6468
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan kobalt met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6470
  Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan chloride volgens Mohr
 • NEN 6471
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan kiezelzuur
 • NEN 6472
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammonium
 • NEN 6476
  Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door potentiometrische titratie
 • NEN 6480
  Water - Titrimetrische bepaling van de gehalten aan vrij beschikbaar en totaal beschikbaar chloor met ijzer(II)-ammoniumsulfaat en 1-amino-4-diethylaminobenzeen-waterstofsulfaat (N,N-diethyl-p-phenyl eendiamine (DPD)-sulfaat) als indicator
 • NEN 6483
  Water - Potentiometrische bepaling van het totale gehalte aan fluoride
 • NEN 6484
  Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en de gloeirest ervan - Methode met behulp van membraanfiltratie
 • NEN 6487
  Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte
 • NEN 6499
  Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan
 • NEN 6521
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan boor
 • NEN 6524
  Water - Bepaling van het gehalte aan zes polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met behulp van hogedruk-vloeistofchromatografie
 • NEN 6530
  Water - De ionenbalans
 • NEN 6531
  Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan waterstofcarbonaat in water met een pH lager dan of gelijk aan 8,35
 • NEN 6599
  Water - Termen en definities
 • NEN 6600-1
  Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater
 • NEN 6604
  Water - Bepaling van het gehalte aan ammonium, nitraat, nitriet, chloride, ortho-fosfaat, sulfaat en silicaat met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie
 • NEN 6609
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan zilver met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6610
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het aluminiumgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6611
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het antimoongehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6612
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het seleengehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6620
  Afvalwater en slib - Bepaling van de indamprest en de gloeirest - Gravimetrische methode
 • NEN 6621
  Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan - Gravimetrische methode
 • NEN 6623
  Water - Bepaling van de hoeveelheid bezinksel
 • NEN 6633
  Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV)
 • NEN 6640
  Water en slib - Titrimetrische bepaling van ammonium
 • NEN 6643
  Water - Bepaling van het stikstofgehalte na UV-destructie met doorstroomanalyse (CFA) en spectrofotometrische detectie
 • NEN 6644
  Water - Berekening van het gehalte aan vrije ammoniak
 • NEN 6645
  Water - Monstervoorbehandeling voor de fotometrische bepaling van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof en van het totale gehalte aan fosforverbindingen met een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur en kaliumsulfaat
 • NEN 6646
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat
 • NEN 6651
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost chloride met behulp van een doorstroomanalysesysteem
 • NEN 6654
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost sulfaat met een doorstroomanalysesysteem
 • NEN 6655
  Water en bodem - Fotometrische bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met behulp van een doorstroomanalysesysteem
 • NEN 6663
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost orthofosfaat en het totale gehalte aan fosforverbindingen met behulp van een doorstroomanalysesysteem
 • NEN 6670
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan met waterdamp vluchtige fenolen
 • NEN 6671
  Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan met petroleumether extraheerbare oliën en vetten
 • NEN 6672
  Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Directe extractie
 • NEN 6676
  Afvalwater - Bepaling van met petroleumether extraheerbare organische gebonden halogenen (EOX-AW)
 • NVN 6678
  Water - Bepaling van het gehalte aan minerale olie met gaschromatografie
 • NEN 6961
  Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen
 • NEN 6964
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,eluaten en destruaten - Atomaire absorptiespectrometrie met grafietoventechniek
 • NEN 6965
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie met vlamtechniek
 • NEN 6966
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)
 • NEN 6970
  Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond)
 • NEN 6978
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan minerale olie met gaschromatografie
 • NEN 6979
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • NEN 6980
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie
 • NEN 7300
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Algemene aanwijzingen
 • NVN 7303
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van vormgegeven en monolitische materialen
 • NVN 7311
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monsteropslag en -conservering
 • NVN 7312
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van anorganische componenten
 • NVN 7313
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van organische componenten
 • NVN 7322
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten - Bepaling van het gehalte van 14 elementen met atomaire-emissiespectrometrie (inductief gekoppeld plasma)
 • NEN 7324
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten - Bepaling van het gehalte van kwik met atomaire-absorptiespectrometrie (koude-damptechniek)
 • NEN 7331
  Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie
 • NEN 7345
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met de diffusieproef
 • NEN 7371
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging van anorganische componenten - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 7375
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een diffusieproef - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 7383
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve uitloging van anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met een vereenvoudigde procedure voor de kolomproef - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 7430
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door homogeniseren - Drijfmest
 • NEN 7431
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door mengen, drogen en malen - Stapelbare mest
 • NEN 7433
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van stikstof, fosfor en kalium - Ontsluiting met zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat
 • NEN 7434
  Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan stikstof in destruaten
 • NEN 7435
  Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan fosfor in destruaten
 • NEN 7437
  Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan totaal stikstof
 • NPR 7600
  Toepassing van brandbare koudemiddelen in koelinstallaties en warmtepompen
 • NPR 7601
  Toepassing van kooldioxide als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen.
 • NTA 8003
  Classificatie van biomassa voor energietoepassing
 • NTA 8023
  Maatschappelijke zorg - Gegevensuitwisseling met de landelijke verwijsindex risicojongeren
 • NTA 8776
  Helmen voor berijders van S-EPAC's
 • NTA 9766
  Veiligheidsaspecten van installaties voor monomestvergisting en vergistingsgasopwerking op boerderijschaal