Vrij Beschikbare Normen

Een aantal NEN-normen is voor iedereen vrij beschikbaar via NEN Connect. Dit wil zeggen dat deze normen, online, op webpagina's zijn te raadplegen.

Deze NEN-normen zijn vrij beschikbaar gesteld door een aantal ministeries. Lees meer.

Naast een selectie van Vrij Beschikbare Normen zijn er meer documenten vrij beschikbaar in NEN Connect:

Al een account?
Direct inloggen
Heeft u(w bedrijf) al een NEN Connect account dan kunt u direct de vrij beschikbare documenten inzien.

Wilt u precies weten hoe NEN Connect werkt?
Meld u aan voor de NEN Connect webinars en workshops.

Dit pakket bevat circa 70 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 6432
  Water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
 • NVN 7313
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van organische componenten
 • NEN 6623
  Water - Bepaling van de hoeveelheid bezinksel
 • NEN 5665
  Radioactiviteitsmetingen - Monstervoorbewerking
 • NEN 7371
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging van anorganische componenten - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 6970
  Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond)
 • NEN 6531
  Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan waterstofcarbonaat in water met een pH lager dan of gelijk aan 8,35
 • NEN 7437
  Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan totaal stikstof
 • NEN 6645
  Water - Monstervoorbehandeling voor de fotometrische bepaling van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof en van het totale gehalte aan fosforverbindingen met een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur en kaliumsulfaat
 • NEN 5740
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
 • NTA 9766
  Veiligheidsaspecten van installaties voor monomestvergisting en vergistingsgasopwerking op boerderijschaal
 • NEN 6980
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie
 • NEN 5773
  Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met behulp van geo-elektrische metingen
 • NEN 5766
  Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
 • NEN 5753
  Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet
 • NEN 5742
  Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken
 • NTA 8003
  Classificatie van biomassa voor energietoepassing
 • NEN 1081
  Veiligheidsvoorschriften voor elektrische personen- en goederenliften met betreedbare kooi
 • NTA 8776
  Helmen voor berijders van S-EPAC's
 • NEN 6484
  Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en de gloeirest ervan - Methode met behulp van membraanfiltratie
 • NEN 6499
  Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan
 • NVN 7303
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van vormgegeven en monolitische materialen
 • NEN 6476
  Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door potentiometrische titratie
 • NEN 6600-1
  Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater
 • NEN 7433
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van stikstof, fosfor en kalium - Ontsluiting met zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat
 • NEN 5743
  Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de bepaling van vluchtige verbindingen
 • NVN 7312
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van anorganische componenten
 • NEN 6530
  Water - De ionenbalans
 • NPR 7601
  Toepassing van kooldioxide als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen.
 • NEN 7431
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door mengen, drogen en malen - Stapelbare mest
 • NEN 3940
  Bitumen- en teerprodukten - Monsterneming
 • NVN 5860
  Afvalstoffen - Bemonstering van afval
 • NEN 2033
  Draagbare blustoestellen voor brandklasse D
 • NEN 6263
  Water - Detectie en telling van Aeromonas
 • NEN 7435
  Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan fosfor in destruaten
 • NTA 8023
  Maatschappelijke zorg - Gegevensuitwisseling met de landelijke verwijsindex risicojongeren
 • NEN 7383
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve uitloging van anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met een vereenvoudigde procedure voor de kolomproef - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 5744
  Bodem - Monsterneming van grondwater
 • NEN 5717
  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
 • NEN 6961
  Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen
 • NEN 6965
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie met vlamtechniek
 • NEN 5896
  Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie
 • NEN 5720
  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek
 • NEN 5754
  Bodem - Berekening van het gehalte aan organische stof volgens de gloeiverliesmethode
 • NEN 6646
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat
 • NPR 5272
  Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3
 • NVN 7311
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monsteropslag en -conservering
 • NEN 6966
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)
 • NEN 5897
  Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • NEN 6671
  Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan met petroleumether extraheerbare oliën en vetten
 • NEN 7430
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door homogeniseren - Drijfmest
 • NEN 5725
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
 • NEN 6402
  Water - Bepaling van het halogeengehalte van niet-vluchtige extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • NEN 7324
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten - Bepaling van het gehalte van kwik met atomaire-absorptiespectrometrie (koude-damptechniek)
 • NEN 6599
  Water - Termen en definities
 • NEN 5707
  Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond
 • NEN 6978
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan minerale olie met gaschromatografie
 • NEN 5774
  Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met behulp van elektromagnetische weerstandsmetingen
 • NEN 7331
  Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie
 • NEN 6979
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • NPR 5741
  Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechnieken en monsternemingstoestellen voor grond, sediment, slib en grondwater bij milieuonderzoek
 • NEN 7375
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een diffusieproef - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 7300
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Algemene aanwijzingen
 • NEN 5077
  Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en geluidniveaus veroorzaakt door installaties
 • NEN 5861
  Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht
 • NPR 7600
  Toepassing van brandbare koudemiddelen in koelinstallaties en warmtepompen
 • NPR 5870
  Afvalstoffen - Analyse van afvalstoffen - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het gehalte aan organische en anorganische parameters
 • NEN 7434
  Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan stikstof in destruaten
 • NEN 6670
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan met waterdamp vluchtige fenolen
 • NEN 6471
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan kiezelzuur

Dit pakket bevat circa 25 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • PGS 26
  Gecomprimeerd aardgas - Veilig stallen en repareren van motorvoertuigen
 • PGS 33-1
  Aardgas - Afleverinstallatie van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen
 • PGS 31
  Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
 • PGS 19
  Propaan en butaan: opslag
 • PGS 16
  LPG: Afleverinstallaties - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG
 • PGS 29
  Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
 • PGS 10
  Vloeibare zwaveldioxide: opslag en gebruik
 • PGS 22
  Toepassing van propaan - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van propaan
 • PGS 9
  PGS 9 - Cryogene gassen: opslag van 0,15 m3 - 100 m3 (zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas)
 • PGS 12
  Ammoniak: opslag en verlading
 • PGS 6
  Aanwijzingen voor implementatie van BRZO 1999
 • PGS 35
  Waterstof: Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen
 • PGS 25
  Aardgasafleverinstallaties voor motorvoertuigen - Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige toepassing van installaties voor het afleveren van aardgas aan motorvoertuigen
 • PGS 17
  LPG-tankwagens
 • PGS 23
  LPG-vulstations voor flessen en ballonvaarttanks (butaan, propaan en hun mengsels)
 • PGS 28
  Vloeibare brandstoffen - Ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
 • PGS 33-2
  Aardgas - Afleverinstallatie van vloeibaar aardgas (LNG) vaartuigen - Deel 2: Bunkeren van schepen (shore to ship)
 • PGS 8
  Organische peroxiden: Opslag - Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van organische peroxiden
 • PGS 18
  LPG: Depots
 • PGS 30
  Vloeibare brandstoffen - Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
 • PGS 15
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 14
  Handboek brandbestrijdingssystemen
 • PGS 7
  Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 32
  Richtlijn voor de bovengrondse opslag van explosieven voor civiel gebruik
 • PGS 13
  Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen

Dit pakket bevat circa 45 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NPR 5325
  Overdragen van software
 • NTA 8620
  Specificatie van een veiligheidsmanagementsysteem voor risico's van zware ongevallen
 • NPR 8092
  Consumentendossier
 • NCS 7516-1
  Conformiteitsbeoordeling - Deel 1: Eisen aan instellingen die audits uitvoeren ten behoeve van certificatie van communicatiedienstenaanbieders die diensten aanbieden voor veilige e-mail conform NTA 7516
 • EN 16931-1
  Elektronisch factureren - Deel 1: Semantisch gegevensmodel van de kernelementen van een elektronische factuur
 • NTA 7516
  Medische informatica - Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie)
 • NEN 7512
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
 • NEN 7510-1
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 1: Managementsysteem
 • NCS 8776
  Certificatieschema voor NTA 8776
 • NTA 8038
  Xperience Level Agreement (XLA) - Minimale eisen voor het gebruik en implementatie van de XLA-methode
 • NTA 8035
  Semantische gegevensmodellering in de gebouwde omgeving 
 • NTA 8086
  IFD-bouw beweegbare bruggen
 • INK 17
  Kwaliteit van Human Resource management
 • NTA 8029
  Bepaling en registratie van industriële fijnstofemissies
 • NEN 3610
  Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten
 • NCS 7510
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren
 • NCS 8225
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in zorg en welzijn uitvoeren met betrekking tot de HKZ-norm Zorg & Welzijn
 • NTA 8800
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode
 • NCS 8828-2
  Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 2: Lastoezichthouder
 • NCS 16785
  Certificatieschema biobased gehalte
 • NPR 5326
  Risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware
 • CEN/TS 16931-2
  Elektronisch factureren - Deel 2: Lijst van syntaxen die voldoen aan NEN-EN 16931-1
 • NTA 7515
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren
 • NTA 8813
  Eisen aan ontwikkeling en beheer van schema's voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders
 • NTA 8023
  Maatschappelijke zorg - Gegevensuitwisseling met de landelijke verwijsindex risicojongeren
 • UIT 78
  Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC
 • NEN 7510-2
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 2: Beheersmaatregelen
 • NCS 170
  Mondzorg - Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in mondzorg uitvoeren
 • NTA 8224
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in zorg en welzijn uitvoeren
 • INK 16
  Handreiking verbeteren en vernieuwen
 • NPR 9998
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden
 • NCS 8828-1
  Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 1: PE-elektrolasser
 • NCS 8080
  Better Biomass certificatieschema
 • NCS 7201
  Zelfverklaring 'Proefbelasting van funderingspalen' behorend bij NPR 7201
 • NEN 7513
  Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers
 • NEN-spec 2
  Ergonomie - Ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van de COVID-19-maatregelen
 • CWA 17553
  Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use
 • NEN-spec 1-1
  Mondkapjes voor publiek gebruik - Deel 1: Aanbevelingen voor ontwerp, gebruik en onderhoud in het kader van COVID-19
 • NEN-spec 1-2
  Mondkapjes voor publiek gebruik - Deel 2: Eisen voor fabrikanten en importeurs in het kader van COVID-19
 • NCS 27701
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificatie van privacy-informatiemanagementsystemen uitvoeren conform ISO/IEC 27701
 • NCS 1-2
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan certificatie van mondkapjes voor publiek gebruik volgens NEN-spec 1-2:2021-10-15
 • NEN 7503
  Gegevensuitwisseling in de zorg - Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie
 • UIT 90
  Handreiking NEN 2767 voor waterkeringen (dijken, dammen en duinen) - Overeenkomsten en verschillen met de Digigids.
 • NTA 8085
  IFD-bouw vaste bruggen en viaducten
 • NEN 7522
  Medische informatica - Ontwikkelen en beheren van standaarden en stelsels van standaarden