Vrij Beschikbare Normen

Een aantal NEN-normen is voor iedereen vrij beschikbaar via NEN Connect. Dit wil zeggen dat deze normen, online, op webpagina's zijn te raadplegen.

Deze NEN-normen zijn vrij beschikbaar gesteld door een aantal ministeries. Lees meer.

Naast een selectie van Vrij Beschikbare Normen zijn er meer documenten vrij beschikbaar in NEN Connect:

Al een account?
Direct inloggen
Heeft u(w bedrijf) al een NEN Connect account dan kunt u direct de vrij beschikbare documenten inzien.

Wilt u precies weten hoe NEN Connect werkt?
Meld u aan voor de NEN Connect webinars en workshops.

Dit pakket bevat circa 75 normen / publicaties

 • NEN 6531:1986 nl
  Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan waterstofcarbonaat in water met een pH lager dan of gelijk aan 8,35
 • NEN 6530:1986 nl
  Water - De ionenbalans
 • NEN 5773:1990 nl
  Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met behulp van geo-elektrische metingen
 • NEN 5774:1990 nl
  Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met behulp van elektromagnetische weerstandsmetingen
 • NEN 3940:1982 nl
  Bitumen- en teerprodukten - Monsterneming
 • NEN 6476:1981 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door potentiometrische titratie
 • NEN 6471:1981 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan kiezelzuur
 • NEN 6432:1993 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
 • NEN 1081:1971 nl
  Veiligheidsvoorschriften voor elektrische personen- en goederenliften met betreedbare kooi
 • NEN 6599:1991 nl
  Water - Termen en definities
 • NVN 7313:1995 nl
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van organische componenten
 • NVN 7312:1995 nl
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van anorganische componenten
 • NVN 7311:1995 nl
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monsteropslag en -conservering
 • NEN 5743:1995 nl
  Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de bepaling van vluchtige verbindingen
 • NVN 7303:1998 nl
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van vormgegeven en monolitische materialen
 • NEN 7300:1997 nl
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Algemene aanwijzingen
 • NEN 7434:1998 nl
  Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan stikstof in destruaten
 • NEN 7430:1998 nl
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door homogeniseren - Drijfmest
 • NEN 7433:1998 nl
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van stikstof, fosfor en kalium - Ontsluiting met zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat
 • NEN 7431:1998 nl
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door mengen, drogen en malen - Stapelbare mest
 • NEN 7437:1998 nl
  Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan totaal stikstof
 • NEN 5861:1999 nl
  Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht
 • NVN 5860:1999 nl
  Afvalstoffen - Bemonstering van afval
 • NEN 6645:2005 nl
  Water - Monstervoorbehandeling voor de fotometrische bepaling van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof en van het totale gehalte aan fosforverbindingen met een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur en kaliumsulfaat
 • NEN 7324:2001 nl
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten - Bepaling van het gehalte van kwik met atomaire-absorptiespectrometrie (koude-damptechniek)
 • NEN 5742:2001 nl
  Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken
 • NPR 5272:2003 nl
  Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3
 • NEN 5896:2003 nl
  Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie
 • NEN 6670:2003 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan met waterdamp vluchtige fenolen
 • NEN 5766:2003 nl
  Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
 • NEN 7371:2004 nl
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging van anorganische componenten - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 7375:2004 nl
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een diffusieproef - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 7383:2004 nl
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve uitloging van anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met een vereenvoudigde procedure voor de kolomproef - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 6623:2005 nl
  Water - Bepaling van de hoeveelheid bezinksel
 • NPR 5272:2003/C1:2005 nl
  Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3
 • NEN 6966:2005 nl
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma
 • NEN 6965:2005 nl
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie met vlamtechniek
 • NEN 2033:2006 nl
  Draagbare blustoestellen voor brandklasse D
 • NEN 6966:2005/C1:2006 nl
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)
 • NEN 6965:2005/C1:2006 nl
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie met vlamtechniek
 • NEN 7331:2007 nl
  Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie
 • NEN 6484:2007 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en de gloeirest ervan - Methode met behulp van membraanfiltratie
 • NEN 6979:2008 nl
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • NEN 5665:2009 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Monstervoorbewerking
 • NEN 6263:2009 nl
  Water - Detectie en telling van Aeromonas
 • NEN 6402:2010 nl
  Water - Bepaling van het halogeengehalte van niet-vluchtige extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • NEN 6476:1981/A1:2010 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door potentiometrische titratie
 • NEN 5744:2011 nl
  Bodem - Monsterneming van grondwater
 • NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011 nl
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie
 • NEN 6671:2013 nl
  Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan met petroleumether extraheerbare oliën en vetten
 • NEN 7331:2007/A1:2013 nl
  Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie
 • NEN 5744:2011/A1:2013 nl
  Bodem - Monsterneming van grondwater
 • NTA 9766:2014 nl
  Veiligheidsaspecten van installaties voor monomestvergisting en vergistingsgasopwerking op boerderijschaal
 • NEN 6499:2014 nl
  Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan
 • NEN 5754:2014 nl
  Bodem - Berekening van het gehalte aan organische stof volgens de gloeiverliesmethode
 • NEN 6961:2014 nl
  Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen
 • NPR 5741:2015 nl
  Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechnieken en monsternemingstoestellen voor grond, sediment, slib en grondwater bij milieuonderzoek
 • NEN 6646+C1:2015 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat
 • NEN 5740:2009/A1:2016 nl
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
 • NEN 6970:2016 nl
  Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond)
 • NEN 6978:2016 nl
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan minerale olie met gaschromatografie
 • NEN 5740:2009+A1:2016 nl
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
 • NPR 5870:2016 nl
  Afvalstoffen - Analyse van afvalstoffen - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het gehalte aan organische en anorganische parameters
 • NTA 8776:2016-12 en
  Helmen voor berijders van S-EPAC's
 • NEN 5725:2017 nl
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
 • NTA 8003:2017 nl
  Classificatie van biomassa voor energietoepassing
 • NEN 5717:2017 nl
  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
 • NEN 5720:2017 nl
  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek
 • NEN 5897+C2:2017 nl
  Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • NEN 5707+C1:2016/C2:2017 nl
  Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond
 • NEN 5707+C2:2017 nl
  Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond
 • NEN 5897+C1:2016/C2:2017 nl
  Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • NEN 5753:2018 nl
  Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet
 • NTA 8023:2018 nl
  Maatschappelijke zorg - Gegevensuitwisseling met de landelijke verwijsindex risicojongeren
 • NEN 6600-1:2019 nl
  Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater

Dit pakket bevat circa 80 normen / publicaties

 • 2008/57/EG nl
  Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap
 • 2007/47/EG nl
  Richtlijn 2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen en Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden
 • 1999/5/EG nl
  Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit
 • 1999/5/EG en
  Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit
 • 768/2008/EG en
  BESLUIT Nr. 768/2008/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad
 • 2009/142/EG nl
  Richtlijn 2009/142/EG van het Europees parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende gastoestellen
 • 2009/142/EG en
  Richtlijn 2009/142/EG van het Europees parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende gastoestellen
 • 2009/48/EG nl
  Richtlijn van de Raad van 3 mei 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van wetgevingen van de Lid-Staten inzake de veiligheid van speelgoed
 • 2009/48/EG en
  Richtlijn van de Raad van 3 mei 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van wetgevingen van de Lid-Staten inzake de veiligheid van speelgoed
 • 2006/42/EG en
  Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG
 • 89/686/EEG nl
  Richtlijn van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen
 • 90/385/EEG nl
  betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen
 • 93/42/EEG nl
  Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen
 • 94/009/EEG nl
  Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • 94/62/EEG nl
  Richtlijn 94/62/EG van het Europees parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakkingen en verpakkingsafval
 • 98/79/EG nl
  Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
 • 2001/95/EG nl
  Richtlijn 2001/95/EG van het Europees parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid
 • 2006/42/EG nl
  Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG
 • 97/67/EG nl
  Richtlijn 97/67/EG van het Europees parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van kwaliteit van de dienst
 • 2000/9/EG nl
  Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
 • 94/009/EEG en
  Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • 305/2011 nl
  Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten
 • 2009/125/EG nl
  Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (Voor de EER relevante tekst)
 • 2014/53/EU en
  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU
 • 89/686/EEG en
  Richtlijn van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen
 • 2014/34/EU nl
  Inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • 2014/68/EU nl
  Deze richtlijn is van toepassing op het ontwerp, de fabricage en de conformiteitsbeoordeling van drukapparatuur en samenstellen waarvan de maximaal toelaatbare druk PS meer dan 0,5 bar bedraagt.
 • 2014/33/EU nl
  Liften en veiligheidscomponenten voor liften
 • 90/385/EEG en
  betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen
 • 93/42/EEG en
  Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen
 • 2014/34/EU en
  Inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • 2013/53/EU en
  RICHTLIJN 2013/53/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 november 2013 betreffende pleziervaartuigen en waterscooters en tot intrekking van Richtlijn 94/25/EG
 • 2013/53/EU nl
  RICHTLIJN 2013/53/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 november 2013 betreffende pleziervaartuigen en waterscooters en tot intrekking van Richtlijn 94/25/EG
 • 94/62/EEG en
  Richtlijn 94/62/EG van het Europees parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakkingen en verpakkingsafval
 • 2014/33/EU en
  Liften en veiligheidscomponenten voor liften
 • 2008/57/EG en
  Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap
 • 97/67/EG en
  Richtlijn 97/67/EG van het Europees parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van kwaliteit van de dienst
 • 2014/68/EU en
  Deze richtlijn is van toepassing op het ontwerp, de fabricage en de conformiteitsbeoordeling van drukapparatuur en samenstellen waarvan de maximaal toelaatbare druk PS meer dan 0,5 bar bedraagt.
 • 2000/9/EG en
  Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
 • 2001/95/EG en
  Richtlijn 2001/95/EG van het Europees parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid
 • 2014/32/EU nl
  Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten
 • 2014/32/EU en
  Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten
 • 2009/125/EG en
  Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (Voor de EER relevante tekst)
 • 2014/31/EU nl
  De harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen
 • 2014/31/EU en
  De harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen
 • 2013/29/EU nl
  De harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking)
 • 2013/29/EU en
  De harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking)
 • 2009/128/EG nl
  Vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden
 • 2009/128/EG en
  Vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden
 • 2011/65/EU en
  Betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
 • 2011/65/EU nl
  Betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
 • PGS 6:2006 versie 0.1 (2-2009) nl
  Aanwijzingen voor implementatie van BRZO 1999
 • PGS 8:2011 (december 2011) en
  Organische peroxiden: Opslag - Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van organische peroxiden
 • PGS 10:1983 versie 0.1 (2-2005) nl
  Vloeibare zwaveldioxide: opslag en gebruik
 • PGS 7:2007 versie 0.1 (2-2009) nl
  Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 8:2011 (december 2011) nl
  Organische peroxiden: Opslag - Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van organische peroxiden
 • PGS 12:1999 versie 0.1 (2-2009) nl
  Ammoniak: opslag en verlading
 • PGS 13:2009 versie 0.1 (2-2009) nl
  Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen
 • PGS 14:1993 versie 0.1 (2-2005) nl
  Handboek brandbestrijdingssystemen
 • PGS 16:2010 versie 1.0 (09-2010) nl
  LPG: Afleverinstallaties - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG
 • PGS 17:1984 versie 0.1 (2-2009) nl
  LPG-tankwagens
 • PGS 22:2008 versie 0.1 (2-2009) nl
  Toepassing van propaan - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van propaan
 • PGS 25:2009 versie 1.1 (oktober 2011) nl
  Aardgasafleverinstallaties voor motorvoertuigen - Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige toepassing van installaties voor het afleveren van aardgas aan motorvoertuigen
 • PGS 26:1998 (6-2005) nl
  Gecomprimeerd aardgas - Veilig stallen en repareren van motorvoertuigen
 • PGS 28:2011 (december 2011) nl
  Vloeibare brandstoffen - Ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
 • PGS 30:2011 (december 2011) nl
  Vloeibare brandstoffen - Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
 • PGS 9:2014 nl
  PGS 9 - Cryogene gassen: opslag van 0,15 m3 - 100 m3 (zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas)
 • PGS 12:2014 nl
  Ammoniak: opslag en verlading
 • PGS 19:2013 versie 1.0 (10-2013) nl
  Propaan en butaan: opslag
 • PGS 33-1:2013 nl
  Aardgas - Afleverinstallatie van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen
 • PGS 33-2:2014 nl
  Aardgas - Afleverinstallatie van vloeibaar aardgas (LNG) vaartuigen - Deel 2: Bunkeren van schepen (shore to ship)
 • PGS 23:2013 nl
  LPG-vulstations voor flessen en ballonvaarttanks (butaan, propaan en hun mengsels)
 • PGS 18:2013 nl
  LPG: Depots
 • PGS 33-1:2013 en
  Aardgas - Afleverinstallatie van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen
 • PGS 35:2015 nl
  Waterstof: Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen
 • PGS 35:2015 en
  Waterstof: Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen
 • PGS 15:2016 nl
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 32:2016 nl
  Richtlijn voor de bovengrondse opslag van explosieven voor civiel gebruik
 • PGS 29:2016 versie 1.1 nl
  Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
 • PGS 31:2018 nl
  Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

Dit pakket bevat circa 31 normen / publicaties

 • NEN 3610:2011 nl
  Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten
 • NTA 8029+C1:2013 nl
  Bepaling en registratie van industriële fijnstofemissies
 • NEN 7512:2015 nl
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
 • NTA 7515:2016 nl
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren
 • NTA 8620:2016 nl
  Specificatie van een veiligheidsmanagementsysteem voor risico's van zware ongevallen
 • UIT 75:2016 nl
  Relatietabel NEN 1010 - Tabellen met de relatie tussen NEN 1010:2007, NEN 1010:2015 en de HD-IEC 60364-reeks
 • NEN 3610:2011/A1:2016 nl
  Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten
 • NCS 16785:2016-11 en
  Certificatieschema biobased gehalte
 • NCS 8776:2016 en
  Certificatieschema voor NTA 8776
 • NCS 8080:2017 en
  Better Biomass certificatieschema
 • NCS 8080:2017 nl
  Better Biomass certificatieschema
 • NTA 8224:2017 nl
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in zorg en welzijn uitvoeren
 • NVN-CEN/TS 16931-2:2017 en
  Elektronisch factureren - Deel 2: Lijst van syntaxen die voldoen aan NEN-EN 16931-1
 • NTA 8813:2017 nl
  Eisen aan ontwikkeling en beheer van schema's voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders
 • NPR 5325:2017 nl
  Overdragen van software
 • NCS 7201:2017 nl
  Zelfverklaring 'Proefbelasting van funderingspalen' behorend bij NPR 7201
 • NEN 7510-2:2017 nl
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 2: Beheersmaatregelen
 • NTA 8023:2018 nl
  Maatschappelijke zorg - Gegevensuitwisseling met de landelijke verwijsindex risicojongeren
 • NEN 7513:2018 nl
  Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers
 • NCS 7510:2018 nl
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren
 • NCS 170:2019 nl
  Mondzorg - Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in mondzorg uitvoeren
 • NTA 8086:2019 nl
  IFD-bouw beweegbare bruggen
 • NCS 8828-1:2019 nl
  Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 1: PE-elektrolasser
 • NCS 8828-2:2019 nl
  Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 2: Lastoezichthouder
 • NTA 7516:2019 nl
  Medische informatica - Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie)
 • NTA 8800:2019-06 nl
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode.
 • INK 16:2004 nl
  Handreiking verbeteren en vernieuwen
 • INK 17:2004 nl
  Kwaliteit van Human Resource management
 • NPR 8092:2019 Ontw. nl
  Consumentendossier
 • NPR 5326:2019 nl
  Risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware
 • NEN-EN 16931-1:2017+A1:2019 en
  Elektronisch factureren - Deel 1: Semantisch gegevensmodel van de kernelementen van een elektronische factuur