Dwingend verwezen normen

De Rijksoverheid ziet normen vooral als hulpmiddel om aan wettelijke eisen te voldoen. Zo wil het Rijk dat bedrijven aan de wet voldoen zonder dat het verplicht is normen te gebruiken. 

Een fabrikant van speeltoestellen kan bijvoorbeeld gebruik maken van normen voor glijbanen of draaimolens. Hiermee toont hij aan dat zijn toestellen aan de wetgeving voldoen. Maar hij mag ook op een andere manier aantonen dat zijn producten aan de wet voldoen. Het gebruik van deze normen is dan vrijwillig.

Soms is het wel verplicht om een norm te gebruiken. Namelijk als de wet dwingend naar een norm verwijst.

Hiervan is sprake in twee situaties:

 1. Als gebruik van de norm verplicht is. Bijvoorbeeld als er maar één manier is waarop een product of dienst aan de wet kan voldoen. Zo moeten sommige fabrikanten hun producten volgens een bepaalde norm testen in het laboratorium.
 2. Als gebruik van de norm niet verplicht is, maar een andere oplossing wel gelijkwaardig hieraan moet zijn. Om dit te beoordelen, moet de norm kunnen worden ingezien.

Overzicht dwingend verwezen NEN-normen

Verschillende ministeries hebben vastgesteld naar welke NEN-normen dwingend wordt verwezen en besloten dat die verwijzing dwingend moet blijven. Kijk hieronder om te zien om welke NEN normen het gaat. Deze normen kunnen kosteloos ingezien worden op ons digitale platform 'NEN Connect'.

Dit pakket bevat circa 147 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 1081
  Veiligheidsvoorschriften voor elektrische personen- en goederenliften met betreedbare kooi
 • NEN 2033
  Draagbare blustoestellen voor brandklasse D
 • NEN 3148
  Onderzoekingsmethoden voor veevoeders - Bepaling van het gehalte aan vet
 • NEN 3940
  Bitumen- en teerprodukten - Monsterneming
 • NEN 5077
  Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en geluidniveaus veroorzaakt door installaties
 • NEN 5104
  Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters
 • NEN 5119
  Geotechniek - Boren en monsterneming in grond
 • NEN 5120
  Geotechniek - Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen
 • NPR 5272
  Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3
 • NVN 5626
  Radioactiviteitsmetingen - Monstervoorbereiding van water
 • NVN 5635
  Radioactiviteitsmetingen - Monstervoorbereiding van onopgeloste stoffen in water
 • NEN 5665
  Radioactiviteitsmetingen - Monstervoorbewerking
 • NEN 5707
  Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond
 • NEN 5709
  Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in grond
 • NEN 5717
  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
 • NEN 5720
  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek
 • NEN 5725
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
 • NTA 5727
  Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie
 • NEN 5735
  Bodem - Bepaling van het halogeengehalte afkomstig van niet-vluchtige met aceton en petroleumether extraheerbare organohalogeenverbinding en (EOX)
 • NEN 5740
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
 • NPR 5741
  Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechnieken en monsternemingstoestellen voor grond, sediment, slib en grondwater bij milieuonderzoek
 • NEN 5742
  Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken
 • NEN 5743
  Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de bepaling van vluchtige verbindingen
 • NEN 5744
  Bodem - Monsterneming van grondwater
 • NEN 5745
  Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van vluchtige verbindingen
 • NEN 5753
  Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet
 • NEN 5754
  Bodem - Berekening van het gehalte aan organische stof volgens de gloeiverliesmethode
 • NEN 5766
  Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
 • NEN 5773
  Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met behulp van geo-elektrische metingen
 • NEN 5774
  Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met behulp van elektromagnetische weerstandsmetingen
 • NPR 5775
  Bodem - Richtlijnen voor het uitvoeren van pompproeven
 • NVN 5860
  Afvalstoffen - Bemonstering van afval
 • NEN 5861
  Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht
 • NPR 5870
  Afvalstoffen - Analyse van afvalstoffen - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het gehalte aan organische en anorganische parameters
 • NEN 5878
  Milieu - Onderzoek van fysische en chemische parameters in onbekende vaste en vloeibare monstermatrices
 • NEN 5896
  Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (PLM) en scanning elektronenmicroscopie met röntgen microanalyse (SEM/RMA)
 • NEN 5897
  Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • NEN 6263
  Water - Detectie en telling van Aeromonas
 • NEN 6402
  Water - Bepaling van het halogeengehalte van niet-vluchtige extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • NEN 6407
  Water - Gaschromatografische bepaling van het gehalte van een aantal monocyclische aromaten en naftaleen en enkele gechloreerde koolwaterstoffen met de "purge en trap" methode en thermische desorptie
 • NVN 6409
  Water - Bepaling van stikstof- en fosforbestrijdingsmiddelen met gaschromatografie
 • NEN 6411
  Water en slib - Bepaling van de zuurgraad (pH)
 • NEN 6415
  Water - Bepaling van de indamprest
 • NEN 6423
  Water - Bepaling van het gehalte aan natrium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6424
  Water - Bepaling van het gehalte aan kalium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6426
  Water - Bepaling van 40 elementen met behulp van atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma
 • NEN 6430
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan nikkel met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6432
  Water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
 • NEN 6433
  Water - Bepaling van het gehalte aan antimoon met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydride-generatietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
 • NEN 6434
  Water - Bepaling van het gehalte aan seleen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydride-generatietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
 • NEN 6435
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het berylliumgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6436
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het bariumgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6437
  Water - Bepaling van het gehalte aan aluminium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6438
  Slib - Bepaling van het gehalte aan kwik met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met zwavelzuur en salpeterzuur onder terugvloeikoeling
 • NEN 6439
  Slib - Bepaling van het totale gehalte aan kwik met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur in een PTFE-destructievat bij 140 ° C onder druk
 • NEN 6443
  Water - Bepaling van het gehalte aan zink met behulp van atomaire-absorptiespectrofotometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6444
  Water - Bepaling van het gehalte aan chroom met behulp van atomaire-absorptiespectrofotometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6445
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het kwikgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (koudedamptechniek) - Ontsluiting met broom
 • NEN 6446
  Water - Bepaling van het gehalte aan calcium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6447
  Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend water voor de bepaling van elementen met atomaire-absorptiespectrofotometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en perchloorzuur
 • NEN 6448
  Water - Bepaling van het gehalte aan chroom met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6451
  Water - Bepaling van het gehalte aan koper met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6453
  Water - Bepaling van het gehalte aan lood met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6454
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan koper met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6455
  Water - Bepaling van het gehalte aan magnesium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6456
  Water - Bepaling van het gehalte aan nikkel met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6457
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6458
  Water - Bepaling van het gehalte aan cadmium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6460
  Water - Bepaling van het gehalte aan ijzer met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6461
  Water - Bepaling van het gehalte aan mangaan met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6462
  Water - Bepaling van het gehalte aan zilver met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6463
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het vanadiumgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6464
  Water - Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend water voor de bepaling van elementen van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en zwavelzuur
 • NEN 6465
  Water, lucht en bodem - Monstervoorbehandeling van slib, slibhoudend water, luchtstof en grond voor de bepaling van elementen met atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
 • NEN 6466
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het mangaangehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6467
  Water - Vlamfotometrische bepaling van het gehalte aan lithium
 • NEN 6468
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan kobalt met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6470
  Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan chloride volgens Mohr
 • NEN 6471
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan kiezelzuur
 • NEN 6472
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammonium
 • NEN 6476
  Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door potentiometrische titratie
 • NEN 6480
  Water - Titrimetrische bepaling van de gehalten aan vrij beschikbaar en totaal beschikbaar chloor met ijzer(II)-ammoniumsulfaat en 1-amino-4-diethylaminobenzeen-waterstofsulfaat (N,N-diethyl-p-phenyl eendiamine (DPD)-sulfaat) als indicator
 • NEN 6483
  Water - Potentiometrische bepaling van het totale gehalte aan fluoride
 • NEN 6484
  Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en de gloeirest ervan - Methode met behulp van membraanfiltratie
 • NEN 6487
  Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte
 • NEN 6499
  Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan
 • NEN 6521
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan boor
 • NEN 6524
  Water - Bepaling van het gehalte aan zes polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met behulp van hogedruk-vloeistofchromatografie
 • NEN 6530
  Water - De ionenbalans
 • NEN 6531
  Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan waterstofcarbonaat in water met een pH lager dan of gelijk aan 8,35
 • NEN 6599
  Water - Termen en definities
 • NEN 6600-1
  Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater
 • NEN 6604
  Water - Bepaling van het gehalte aan ammonium, nitraat, nitriet, chloride, ortho-fosfaat, sulfaat en silicaat met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie
 • NEN 6609
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan zilver met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6610
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het aluminiumgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6611
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het antimoongehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6612
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het seleengehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6620
  Afvalwater en slib - Bepaling van de indamprest en de gloeirest - Gravimetrische methode
 • NEN 6621
  Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan - Gravimetrische methode
 • NEN 6623
  Water - Bepaling van de hoeveelheid bezinksel
 • NEN 6633
  Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV)
 • NEN 6640
  Water en slib - Titrimetrische bepaling van ammonium
 • NEN 6643
  Water - Bepaling van het stikstofgehalte na UV-destructie met doorstroomanalyse (CFA) en spectrofotometrische detectie
 • NEN 6644
  Water - Berekening van het gehalte aan vrije ammoniak
 • NEN 6645
  Water - Monstervoorbehandeling voor de fotometrische bepaling van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof en van het totale gehalte aan fosforverbindingen met een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur en kaliumsulfaat
 • NEN 6646
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat
 • NEN 6651
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost chloride met behulp van een doorstroomanalysesysteem
 • NEN 6654
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost sulfaat met een doorstroomanalysesysteem
 • NEN 6655
  Water en bodem - Fotometrische bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met behulp van een doorstroomanalysesysteem
 • NEN 6663
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost orthofosfaat en het totale gehalte aan fosforverbindingen met behulp van een doorstroomanalysesysteem
 • NEN 6670
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan met waterdamp vluchtige fenolen
 • NEN 6671
  Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan met petroleumether extraheerbare oliën en vetten
 • NEN 6672
  Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Directe extractie
 • NEN 6676
  Afvalwater - Bepaling van met petroleumether extraheerbare organische gebonden halogenen (EOX-AW)
 • NVN 6678
  Water - Bepaling van het gehalte aan minerale olie met gaschromatografie
 • NEN 6961
  Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen
 • NEN 6964
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,eluaten en destruaten - Atomaire absorptiespectrometrie met grafietoventechniek
 • NEN 6965
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie met vlamtechniek
 • NEN 6966
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)
 • NEN 6970
  Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond)
 • NEN 6978
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan minerale olie met gaschromatografie
 • NEN 6979
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • NEN 6980
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie
 • NEN 7300
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Algemene aanwijzingen
 • NVN 7303
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van vormgegeven en monolitische materialen
 • NVN 7311
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monsteropslag en -conservering
 • NVN 7312
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van anorganische componenten
 • NVN 7313
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van organische componenten
 • NVN 7322
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten - Bepaling van het gehalte van 14 elementen met atomaire-emissiespectrometrie (inductief gekoppeld plasma)
 • NEN 7324
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten - Bepaling van het gehalte van kwik met atomaire-absorptiespectrometrie (koude-damptechniek)
 • NEN 7331
  Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie
 • NEN 7345
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met de diffusieproef
 • NEN 7371
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging van anorganische componenten - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 7375
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een diffusieproef - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 7383
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve uitloging van anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met een vereenvoudigde procedure voor de kolomproef - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 7430
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door homogeniseren - Drijfmest
 • NEN 7431
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door mengen, drogen en malen - Stapelbare mest
 • NEN 7433
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van stikstof, fosfor en kalium - Ontsluiting met zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat
 • NEN 7434
  Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan stikstof in destruaten
 • NEN 7435
  Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan fosfor in destruaten
 • NEN 7437
  Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan totaal stikstof
 • NPR 7600
  Toepassing van brandbare koudemiddelen in koelinstallaties en warmtepompen
 • NPR 7601
  Toepassing van kooldioxide als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen.
 • NTA 8003
  Classificatie van biomassa voor energietoepassing
 • NTA 8023
  Maatschappelijke zorg - Gegevensuitwisseling met de landelijke verwijsindex risicojongeren
 • NTA 8776
  Helmen voor berijders van S-EPAC's
 • NTA 9766
  Veiligheidsaspecten van installaties voor monomestvergisting en vergistingsgasopwerking op boerderijschaal

Naast een selectie van dwingend verwezen normen zijn er meer documenten vrij beschikbaar in NEN Connect:

Waarom registreren?

Dat normen vrij beschikbaar zijn, betekent niet dat de normen vrij zijn van het auteursrecht. Om die reden moet u zich registeren.

Een prettige bijkomstigheid is dat u tevens gebruik kunt maken van vele functionaliteiten. Zo kunt u onder andere via 'Recent gewijzigd' op de hoogte worden gehouden of een norm is gecorrigeerd (C1), gewijzigd (A1) of dat er een nieuwe editie is uitgekomen. Gebruik maken van de gratis NEN Connect app en meer. 

Al een account?

Direct inloggen
Heeft u(w bedrijf) al een NEN Connect account dan kunt u direct de vrij beschikbare documenten inzien.

Wilt u precies weten hoe NEN Connect werkt?

Meld u aan voor de NEN Connect webinars en workshops.