Freely available standards

A number of NEN-standards have been made available for free via NEN Connect. Read more. These standards, of which the majority are only available in Dutch, can be fully accessed online.

In addition to the freely available standards more documents are available for free in NEN Connect: 

Already have an account?
Log in
Do you already have a NEN account log in directly to read the freely available documents.

Would you like to know exactly how NEN Connect works?
Sign up for the NEN Connect webinars and workshops.

This package contains approximately 210 standards / publications

 • NEN 6531:1986 nl
  Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan waterstofcarbonaat in water met een pH lager dan of gelijk aan 8,35
 • NEN 6644:1983 nl
  Water - Berekening van het gehalte aan vrije ammoniak
 • NEN 6623:1988 nl
  Water - Bepaling van de hoeveelheid bezinksel
 • NEN 6646:1990 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl met behulp van een doorstroomanalysesysteem
 • NEN 6415:1982 nl
  Water - Bepaling van de indamprest
 • NEN 6443:1977 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan zink met behulp van atomaire-absorptiespectrofotometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6444:1977 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan chroom met behulp van atomaire-absorptiespectrofotometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6480:1982 nl
  Water - Titrimetrische bepaling van de gehalten aan vrij beschikbaar en totaal beschikbaar chloor met ijzer(II)-ammoniumsulfaat en 1-amino-4-diethylaminobenzeen-waterstofsulfaat (N,N-diethyl-p-phenyl eendiamine (DPD)-sulfaat) als indicator
 • NEN 6530:1986 nl
  Water - De ionenbalans
 • NEN 6663:1987 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost orthofosfaat en het totale gehalte aan fosforverbindingen met behulp van een doorstroomanalysesysteem
 • NEN 6620:1986 nl
  Afvalwater en slib - Bepaling van de indamprest en de gloeirest - Gravimetrische methode
 • NEN 6521:1991 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan boor
 • NEN 6524:1984 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan zes polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met behulp van hogedruk-vloeistofchromatografie
 • NEN 5773:1990 nl
  Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met behulp van geo-elektrische metingen
 • NEN 5774:1990 nl
  Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met behulp van elektromagnetische weerstandsmetingen
 • NEN 6484:1982 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest ervan
 • NEN 3940:1982 nl
  Bitumen- en teerprodukten - Monsterneming
 • NEN 3148:1965 nl
  Onderzoekingsmethoden voor veevoeders - Bepaling van het gehalte aan vet
 • NEN 5120:1991 nl
  Geotechniek - Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen
 • NEN 6465:1992 nl
  Water, lucht en bodem - Monstervoorbehandeling van slib, slibhoudend water, luchtstof en grond voor de bepaling van elementen met atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
 • NEN 6411:1981 nl
  Water - Bepaling van de pH
 • NEN 6472:1983 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammonium
 • NEN 6424:1988 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan kalium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6402:1991 nl
  Water - Bepaling van het halogeengehalte afkomstig van niet-vluchtige, met petroleumether extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • NEN 6423:1988 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan natrium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6448:1981 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan chroom met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6476:1981 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door potentiometrische titratie
 • NEN 6483:1982 nl
  Water - Potentiometrische bepaling van het totale gehalte aan fluoride
 • NEN 6467:1982 nl
  Water - Vlamfotometrische bepaling van het gehalte aan lithium
 • NEN 6461:1981 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan mangaan met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6464:1981 nl
  Water - Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend water voor de bepaling van elementen van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en zwavelzuur
 • NEN 6462:1982 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan zilver met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6471:1981 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan kiezelzuur
 • NEN 6446:1980 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan calcium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6468:1994 nl
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan kobalt met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6432:1993 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
 • NEN 6437:1982 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan aluminium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6438:1986 nl
  Slib - Bepaling van het gehalte aan kwik met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met zwavelzuur en salpeterzuur onder terugvloeikoeling
 • NEN 6439:1986 nl
  Slib - Bepaling van het totale gehalte aan kwik met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur in een PTFE-destructievat bij 140 ° C onder druk
 • NEN 6447:1979 nl
  Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend water voor de bepaling van elementen met atomaire-absorptiespectrofotometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en perchloorzuur
 • NEN 6454:1994 nl
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan koper met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6451:1980 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan koper met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6453:1980 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan lood met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6455:1981 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan magnesium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6456:1981 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan nikkel met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6457:1994 nl
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6458:1983 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan cadmium met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6460:1981 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan ijzer met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)
 • NEN 6430:1994 nl
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan nikkel met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 5104:1989 nl
  Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters
 • NEN 1081:1971 nl
  Veiligheidsvoorschriften voor elektrische personen- en goederenliften met betreedbare kooi
 • NEN 5742:1991 nl
  Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken
 • NEN 6640:1991 nl
  Water en slib - Titrimetrische bepaling van ammonium
 • NEN 6426:1995 nl
  Water - Bepaling van 40 elementen met behulp van atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma
 • NEN 5119:1991 nl
  Geotechniek - Boren en monsterneming in grond
 • NVN 5626:1990 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Monstervoorbereiding van water
 • NEN 6676:1994 nl
  Afvalwater - Bepaling van met petroleumether extraheerbare organische gebonden halogenen (EOX-AW)
 • NPR 5741:1994 nl
  Bodem - Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek
 • NEN 6651:1992 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost chloride met behulp van een doorstroomanalysesysteem
 • NEN 6654:1992 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost sulfaat met behulp van een doorstroomanalysesysteem
 • NPR 5775:1991 Ontw. nl
  Bodem - Richtlijnen voor het uitvoeren van pompproeven
 • NEN 6670:1982 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan met waterdamp vluchtige fenolen
 • NEN 6621:1988 nl
  Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan - Gravimetrische methode
 • NEN 6599:1991 nl
  Water - Termen en definities
 • NVN 5635:1993 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Monstervoorbereiding van onopgeloste stoffen in water
 • NVN 7313:1995 nl
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van organische componenten
 • NEN 7345:1995 nl
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met de diffusieproef
 • NVN 7312:1995 nl
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van anorganische componenten
 • NVN 7311:1995 nl
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monsteropslag en -conservering
 • NEN 6672:1994 nl
  Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Directe extractie
 • NEN 6671:1994 nl
  Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Soxhlet extractie
 • NEN 6433:1993 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan antimoon met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydride-generatietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
 • NEN 6434:1993 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan seleen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydride-generatietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
 • NEN 5743:1995 nl
  Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de bepaling van vluchtige verbindingen
 • NEN 5104:1989/C1:1990 nl
  Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters
 • NEN 6438:1986/C1:1986 nl
  Slib - Bepaling van het gehalte aan kwik met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met zwavelzuur en salpeterzuur onder terugvloeikoeling
 • NEN 6480:1982/C2:1984 nl
  Water - Titrimetrische bepaling van de gehalten aan vrij beschikbaar en totaal beschikbaar chloor met ijzer(II)-ammoniumsulfaat en 1-amino-4-diethylaminobenzeen-waterstofsulfaat (N,N-diethyl-p-phenyl eendiamine (DPD)-sulfaat) als indicator
 • NEN 6483:1982/C1:1983 nl
  Water - Potentiometrische bepaling van het totale gehalte aan fluoride
 • NEN 6621:1988/C1:1992 nl
  Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan - Gravimetrische methode
 • NEN 6457:1981 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6472:1981 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammonium
 • NEN 6655:1997 nl
  Water en bodem - Fotometrische bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met behulp van een doorstroomanalysesysteem
 • NEN 6487:1997 nl
  Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte
 • NEN 6407:1997 nl
  Water - Gaschromatografische bepaling van het gehalte van een aantal monocyclische aromaten en naftaleen en enkele gechloreerde koolwaterstoffen met de "purge en trap" methode en thermische desorptie
 • NEN 6610:1997 nl
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het aluminiumgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6466:1997 nl
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het mangaangehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6435:1997 nl
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het berylliumgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6436:1997 nl
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het bariumgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6611:1997 nl
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het antimoongehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6609:1997 nl
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het gehalte aan zilver met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6470:1997 nl
  Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan chloride volgens Mohr
 • NVN 6678:1997 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan minerale olie met gaschromatografie
 • NVN 6409:1997 nl
  Water - Bepaling van stikstof- en fosforbestrijdingsmiddelen met gaschromatografie
 • NEN 6612:1997 nl
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het seleengehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NEN 6445:1997 nl
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het kwikgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (koudedamptechniek) - Ontsluiting met broom
 • NEN 6463:1997 nl
  Water en slibhoudend water - Bepaling van het vanadiumgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie (grafietoventechniek)
 • NVN 7322:1997 nl
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten - Bepaling van het gehalte van 14 elementen met atomaire-emissiespectrometrie (inductief gekoppeld plasma)
 • NVN 7303:1998 nl
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van vormgegeven en monolitische materialen
 • NEN 7300:1997 nl
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Algemene aanwijzingen
 • NEN 5120:1991/A1:1997 nl
  Geotechniek - Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen
 • NVN 5870:1998 nl
  Afvalstoffen - Analyse van afvalstoffen - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het gehalte aan organische en anorganische parameters
 • NEN 5745:1997 nl
  Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van vluchtige verbindingen
 • NEN 7434:1998 nl
  Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan stikstof in destruaten
 • NEN 7435:1998 2e Ontw. nl
  Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan fosfor in destruaten
 • NEN 7430:1998 nl
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door homogeniseren - Drijfmest
 • NEN 7433:1998 nl
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van stikstof, fosfor en kalium - Ontsluiting met zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat
 • NEN 7431:1998 nl
  Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door mengen, drogen en malen - Stapelbare mest
 • NEN 7437:1998 nl
  Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan totaal stikstof
 • NEN 5735:1999 nl
  Bodem - Bepaling van het halogeengehalte afkomstig van niet-vluchtige met aceton en petroleumether extraheerbare organohalogeenverbinding en (EOX)
 • NEN 5861:1999 nl
  Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht
 • NVN 5860:1999 nl
  Afvalstoffen - Bemonstering van afval
 • NEN 6402:1991/C1:1999 nl
  Water - Bepaling van het halogeengehalte afkomstig van niet-vluchtige, met petroleumether extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • NEN 6645:2005 nl
  Water - Monstervoorbehandeling voor de fotometrische bepaling van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof en van het totale gehalte aan fosforverbindingen met een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur en kaliumsulfaat
 • NEN 6671:1994/C1:2000 nl
  Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Soxhlet extractie
 • NEN 6672:1994/C1:2000 nl
  Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Directe extractie
 • NEN 7324:2001 nl
  Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten - Bepaling van het gehalte van kwik met atomaire-absorptiespectrometrie (koude-damptechniek)
 • NEN 5742:2001 nl
  Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken
 • NPR 5272:2003 nl
  Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3
 • NEN 6643:2003 nl
  Water - Bepaling van het stikstofgehalte na UV-destructie met doorstroomanalyse (CFA) en spectrofotometrische detectie
 • NEN 5896:2003 nl
  Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie
 • NEN 5707:2003 nl
  Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem
 • NEN 5897:2005 nl
  Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • NEN 6670:2003 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan met waterdamp vluchtige fenolen
 • NEN 5766:2003 nl
  Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
 • NPR 5741:2003 nl
  Bodem - Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek
 • NTA 5727:2004 nl
  Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie
 • NEN 7371:2004 nl
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging van anorganische componenten - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 7375:2004 nl
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een diffusieproef - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 7383:2004 nl
  Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve uitloging van anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met een vereenvoudigde procedure voor de kolomproef - Vaste grond- en steenachtige materialen
 • NEN 6654:2005 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost sulfaat met een doorstroomanalysesysteem
 • NEN 6623:2005 nl
  Water - Bepaling van de hoeveelheid bezinksel
 • NPR 5272:2003/C1:2005 nl
  Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3
 • NEN 6499:2005 nl
  Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan
 • NEN 6966:2005 nl
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma
 • NEN 6633:2006 nl
  Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV)
 • NEN 5754:2005 nl
  Bodem - Bepaling van het gehalte aan organische stof op massabasis in grond en waterbodem volgens de gloeiverliesmethode
 • NEN 6965:2005 nl
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie met vlamtechniek
 • NEN 6961:2005 nl
  Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen in water, waterbodem, slib, slibhoudend water, luchtstof, grond en bouwstoffen
 • NEN 6964:2005 nl
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,eluaten en destruaten - Atomaire absorptiespectrometrie met grafietoventechniek
 • NEN 2033:2006 nl
  Draagbare blustoestellen voor brandklasse D
 • NEN 5897:2005/C1:2006 nl
  Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • NEN 6966:2005/C1:2006 nl
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)
 • NEN 6964:2005/C1:2006 nl
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,eluaten en destruaten - Atomaire absorptiespectrometrie met grafietoventechniek
 • NEN 6965:2005/C1:2006 nl
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie met vlamtechniek
 • NEN 5878:2006 nl
  Milieu - Onderzoek van fysische en chemische parameters in onbekende vaste en vloeibare monstermatrices
 • NEN 6646:2006 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl met behulp van een doorstroomanalysesysteem
 • NEN 5707:2003/C1:2006 nl
  Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem
 • NEN 5709:2006 nl
  Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in grond
 • NEN 7331:2007 nl
  Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie
 • NEN 6604:2007 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan ammonium, nitraat, nitriet, chloride, ortho-fosfaat, sulfaat en silicaat met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie
 • NEN 6633:2006/A1:2007 nl
  Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV)
 • NEN 6484:2007 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en de gloeirest ervan - Methode met behulp van membraanfiltratie
 • NEN 6979:2008 nl
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • NEN 6978:2008 nl
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan minerale olie met gaschromatografie
 • NEN 6970:2008 nl
  Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond)
 • NEN 5740:2009 nl
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
 • NEN 5725:2009 nl
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek
 • NEN 6600-1:2009 nl
  Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater
 • NTA 8003:2008 nl
  Classificatie van biomassa voor energietoepassing
 • NEN 5753:2006+C1:2009 nl
  Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet
 • NEN 5665:2009 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Monstervoorbewerking
 • NPR 5741:2009 nl
  Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater bij bodemverontreinigingsonderzoek
 • NEN 5720:2009 nl
  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie
 • NEN 6263:2009 nl
  Water - Detectie en telling van Aeromonas
 • NEN 6499:2010 nl
  Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan
 • NEN 6402:2010 nl
  Water - Bepaling van het halogeengehalte van niet-vluchtige extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • NEN 6476:1981/A1:2010 nl
  Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door potentiometrische titratie
 • NEN 5744:2011 nl
  Bodem - Monsterneming van grondwater
 • NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011 nl
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie
 • NEN 6970:2008/A1:2012 nl
  Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond)
 • NEN 6978:2008/A1:2012 nl
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan minerale olie met gaschromatografie
 • NEN 5077:2006+C3:2012 nl
  Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd
 • NEN 6671:2013 nl
  Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan met petroleumether extraheerbare oliën en vetten
 • NPR 7600:2013 nl
  Toepassing van koolwaterstoffen als koudemiddel in koelsystemen en warmtepompen
 • NPR 7601:2013 nl
  Toepassing van kooldioxide als koudemiddel in koelsystemen en warmtepompen.
 • NEN 7331:2007/A1:2013 nl
  Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie
 • NEN 5744:2011/A1:2013 nl
  Bodem - Monsterneming van grondwater
 • NEN 5707:2015 nl
  Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond
 • NEN 5720:2009/A1:2014 nl
  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie
 • NTA 9766:2014 nl
  Veiligheidsaspecten van installaties voor monomestvergisting en vergistingsgasopwerking op boerderijschaal
 • NEN 6499:2014 nl
  Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan
 • NEN 5754:2014 nl
  Bodem - Berekening van het gehalte aan organische stof volgens de gloeiverliesmethode
 • NEN 6961:2014 nl
  Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen
 • NEN 6646:2015 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat
 • NEN 5897:2015 nl
  Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • NPR 5741:2015 nl
  Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechnieken en monsternemingstoestellen voor grond, sediment, slib en grondwater bij milieuonderzoek
 • NEN 6646+C1:2015 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat
 • NEN 5740:2009/A1:2016 nl
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
 • NEN 6970:2016 nl
  Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond)
 • NEN 6978:2016 nl
  Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan minerale olie met gaschromatografie
 • NEN 5740:2009+A1:2016 nl
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
 • NPR 5870:2016 nl
  Afvalstoffen - Analyse van afvalstoffen - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het gehalte aan organische en anorganische parameters
 • NTA 8776:2016 en
  Helmen voor berijders van S-EPAC's
 • NEN 5707:2015/C1:2016 nl
  Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond
 • NEN 5897:2015/C1:2016 nl
  Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • NEN 5707+C1:2016 nl
  Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond
 • NEN 5897+C1:2016 nl
  Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • NTA 8776:2016-12 en
  Helmen voor berijders van S-EPAC's
 • NTA 8003:2016 nl
  Classificatie van biomassa voor energietoepassing
 • NEN 5725:2017 nl
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
 • NTA 8003:2017 nl
  Classificatie van biomassa voor energietoepassing
 • NEN 5717:2017 nl
  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
 • NEN 5720:2017 nl
  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek
 • NEN 5897+C2:2017 nl
  Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • NEN 5707+C1:2016/C2:2017 nl
  Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond
 • NEN 5707+C2:2017 nl
  Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond
 • NEN 5897+C1:2016/C2:2017 nl
  Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • NEN 5753:2018 nl
  Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet
 • NTA 8023:2018 nl
  Maatschappelijke zorg - Gegevensuitwisseling met de landelijke verwijsindex risicojongeren
 • NEN 6600-1:2019 nl
  Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater

This package contains approximately 121 standards / publications

 • 2008/57/EG nl
  Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap
 • 2007/47/EG nl
  Richtlijn 2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen en Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden
 • 2007/23/EG nl
  Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen
 • 2007/23/EG en
  Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen
 • 1999/5/EG nl
  Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit
 • 1999/5/EG en
  Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit
 • 768/2008/EG en
  BESLUIT Nr. 768/2008/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad
 • 88/378/EEG nl
  Richtlijn van de Raad van 3 mei 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van wetgevingen van de Lid-Staten inzake de veiligheid van speelgoed
 • 2009/142/EG nl
  Richtlijn 2009/142/EG van het Europees parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende gastoestellen
 • 2009/142/EG en
  Richtlijn 2009/142/EG van het Europees parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende gastoestellen
 • 2009/48/EG nl
  Richtlijn van de Raad van 3 mei 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van wetgevingen van de Lid-Staten inzake de veiligheid van speelgoed
 • 2009/48/EG en
  Richtlijn van de Raad van 3 mei 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van wetgevingen van de Lid-Staten inzake de veiligheid van speelgoed
 • 2006/42/EG en
  Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG
 • 73/23/EEG nl
  Richtlijn van de raad van 19 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijk voorschriften der Lid-Staten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen
 • 89/106/EEG nl
  Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde produkten
 • 89/336/EEG nl
  Richtlijn van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake elektro-magnetische compatibiliteit
 • 89/686/EEG nl
  Richtlijn van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen
 • 90/385/EEG nl
  betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen
 • 94/25/EG nl
  Richtlijn 94/25/EG van het EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 juni inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten met betrekking tot pleziervaartuigen
 • 93/42/EEG nl
  Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen
 • 93/15/EEG nl
  Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik
 • 94/009/EEG nl
  Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • 95/16/EG nl
  Richtlijn 95/16/EG van het Europese Parlement en de Raad van 29 juni 1995 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid- Staten betreffende liften
 • 98/37/EG nl
  Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines
 • 2004/22/EG nl
  Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten
 • 94/62/EEG nl
  Richtlijn 94/62/EG van het Europees parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakkingen en verpakkingsafval
 • 97/23/EG nl
  Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur
 • 96/48/EG nl
  Richtlijn 96/48/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem
 • 98/79/EG nl
  Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
 • 2001/95/EG nl
  Richtlijn 2001/95/EG van het Europees parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid
 • 2004/108/EG nl
  Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG
 • 2006/42/EG nl
  Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG
 • 97/67/EG nl
  Richtlijn 97/67/EG van het Europees parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van kwaliteit van de dienst
 • 2000/9/EG nl
  Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
 • 2006/95/EG nl
  Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen
 • 2009/105/EG nl
  Richtlijn 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake drukvaten van eenvoudige vorm (Voor de EER relevante tekst)
 • 94/009/EEG en
  Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • 2004/108/EG en
  Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG
 • 2009/105/EG en
  Richtlijn 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake drukvaten van eenvoudige vorm (Voor de EER relevante tekst)
 • 2006/95/EG en
  Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen
 • 97/23/EG en
  Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur
 • 305/2011 nl
  Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten
 • 2009/125/EG nl
  Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (Voor de EER relevante tekst)
 • 2014/53/EU en
  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU
 • 89/686/EEG en
  Richtlijn van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen
 • 2014/34/EU nl
  Inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • 2014/68/EU nl
  Deze richtlijn is van toepassing op het ontwerp, de fabricage en de conformiteitsbeoordeling van drukapparatuur en samenstellen waarvan de maximaal toelaatbare druk PS meer dan 0,5 bar bedraagt.
 • 2014/33/EU nl
  Liften en veiligheidscomponenten voor liften
 • 90/385/EEG en
  betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen
 • 93/42/EEG en
  Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen
 • 2014/34/EU en
  Inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • 2013/53/EU en
  RICHTLIJN 2013/53/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 november 2013 betreffende pleziervaartuigen en waterscooters en tot intrekking van Richtlijn 94/25/EG
 • 2013/53/EU nl
  RICHTLIJN 2013/53/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 november 2013 betreffende pleziervaartuigen en waterscooters en tot intrekking van Richtlijn 94/25/EG
 • 94/62/EEG en
  Richtlijn 94/62/EG van het Europees parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakkingen en verpakkingsafval
 • 2014/33/EU en
  Liften en veiligheidscomponenten voor liften
 • 2008/57/EG en
  Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap
 • 97/67/EG en
  Richtlijn 97/67/EG van het Europees parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van kwaliteit van de dienst
 • 2014/68/EU en
  Deze richtlijn is van toepassing op het ontwerp, de fabricage en de conformiteitsbeoordeling van drukapparatuur en samenstellen waarvan de maximaal toelaatbare druk PS meer dan 0,5 bar bedraagt.
 • 2000/9/EG en
  Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
 • 2001/95/EG en
  Richtlijn 2001/95/EG van het Europees parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid
 • 2014/32/EU nl
  Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten
 • 2014/32/EU en
  Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten
 • 2009/125/EG en
  Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (Voor de EER relevante tekst)
 • 2014/31/EU nl
  De harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen
 • 2014/31/EU en
  De harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen
 • 2013/29/EU nl
  De harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking)
 • 2013/29/EU en
  De harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking)
 • 2009/128/EG nl
  Vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden
 • 2009/128/EG en
  Vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden
 • 2011/65/EU en
  Betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
 • 2011/65/EU nl
  Betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
 • PGS 6:2006 versie 0.1 (2-2009) nl
  Aanwijzingen voor implementatie van BRZO 1999
 • PGS 8:2011 (december 2011) en
  Organische peroxiden: Opslag - Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van organische peroxiden
 • PGS 10:1983 versie 0.1 (2-2005) nl
  Vloeibare zwaveldioxide: opslag en gebruik
 • PGS 7:2007 versie 0.1 (2-2009) nl
  Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 8:2011 (december 2011) nl
  Organische peroxiden: Opslag - Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van organische peroxiden
 • PGS 9:1983 (7-2005) nl
  Vloeibare zuurstof - Opslag van 0,45 - 100 m3
 • PGS 9:1983 (7-2005) Err. 2007-10-01 nl
  Vloeibare zuurstof - Opslag van 0,45 - 100 m3
 • PGS 12:1999 versie 0.1 (2-2009) nl
  Ammoniak: opslag en verlading
 • PGS 13:2009 versie 0.1 (2-2009) nl
  Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen
 • PGS 14:1993 versie 0.1 (2-2005) nl
  Handboek brandbestrijdingssystemen
 • PGS 15:2011 (december 2011) nl
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 15:2005 (juni 2005) nl
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 15:2005 (6-2005) Err. 2005-06-28 nl
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 15:2005 (6-2005) Err. 2007-10-04 nl
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 15:2005 (6-2005) Err. 2008-01-07 nl
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 15:2005 (6-2005) Err. 2008-04-03 nl
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 15:2005 (6-2005) Err. 2008-05-15 nl
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 15:2005 (6-2005) Err. 2008-06-25 nl
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 15:2005 (6-2005) Err. 2008-09-15 nl
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 15:2005 (6-2005) Err. 2008-11-21 nl
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 15:2005 (6-2005) Err. 2008-12-11 nl
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 15:2005 (6-2005) Err. 2008-12-12 nl
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 16:2010 versie 1.0 (09-2010) nl
  LPG: Afleverinstallaties - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG
 • PGS 17:1984 versie 0.1 (2-2009) nl
  LPG-tankwagens
 • PGS 18:1991 versie 0.1 (2-2009) nl
  Distributiedepots voor LPG (butaan, propaan en hun mengsels)
 • PGS 19:2008 versie 0.1 (2-2009) nl
  Opslag van propaan - Richtlijn voor brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige stationaire opslag van propaan
 • PGS 22:2008 versie 0.1 (2-2009) nl
  Toepassing van propaan - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van propaan
 • PGS 23:1994 versie 0.1 (2-2009) nl
  Propaan - Vulstations van butaan- en propaanflessen
 • PGS 25:2009 versie 1.1 (oktober 2011) nl
  Aardgasafleverinstallaties voor motorvoertuigen - Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige toepassing van installaties voor het afleveren van aardgas aan motorvoertuigen
 • PGS 24:1997 versie 0.1 (2-2009) nl
  Propaan - Vulstations voor spuitbussen met propaan, butaan en dimethyl-ether als drijfgas
 • PGS 26:1998 (6-2005) nl
  Gecomprimeerd aardgas - Veilig stallen en repareren van motorvoertuigen
 • PGS 28:2000 (3-2005) nl
  Vloeibare aardolieproducten - Afleverinstallaties en ondergrondse opslag
 • PGS 28:2011 (december 2011) nl
  Vloeibare brandstoffen - Ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
 • PGS 29:2008 versie 0.1 (10-2008) nl
  Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
 • PGS 30:1999 versie 0.1 (2-2009) nl
  Vloeibare aardolieproducten - Buitenopslag in kleine installaties
 • PGS 30:2011 (december 2011) nl
  Vloeibare brandstoffen - Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
 • PGS 9:2014 nl
  PGS 9 - Cryogene gassen: opslag van 0,15 m3 - 100 m3 (zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas)
 • PGS 12:2014 nl
  Ammoniak: opslag en verlading
 • PGS 19:2013 versie 1.0 (10-2013) nl
  Propaan en butaan: opslag
 • PGS 33-1:2013 nl
  Aardgas - Afleverinstallatie van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen
 • PGS 33-2:2014 nl
  Aardgas - Afleverinstallatie van vloeibaar aardgas (LNG) vaartuigen - Deel 2: Bunkeren van schepen (shore to ship)
 • PGS 23:2013 nl
  LPG-vulstations voor flessen en ballonvaarttanks (butaan, propaan en hun mengsels)
 • PGS 18:2013 nl
  LPG: Depots
 • PGS 33-1:2013 en
  Aardgas - Afleverinstallatie van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen
 • PGS 35:2015 nl
  Waterstof: Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen
 • PGS 35:2015 en
  Waterstof: Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen
 • PGS 15:2016 nl
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 32:2016 nl
  Richtlijn voor de bovengrondse opslag van explosieven voor civiel gebruik
 • PGS 29:2016 versie 1.1 nl
  Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
 • PGS 31:2018 nl
  Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

This package contains approximately 47 standards / publications

 • NEN 7510:2002 Ontw. nl
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Algemeen
 • NEN 7510:2004 nl
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Algemeen
 • NEN 7512:2005 Ontw. nl
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
 • NEN 7512:2005 nl
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
 • NEN 7513:2009 Ontw. nl
  Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patientendossiers
 • NEN 7513:2010 nl
  Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patientdossiers
 • NEN 7510:2010 Ontw. nl
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg
 • NEN 3610:2011 nl
  Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten
 • NEN 7510:2011 nl
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg
 • NTA 8029+C1:2013 nl
  Bepaling en registratie van industriële fijnstofemissies
 • NEN 7512:2013 Ontw. nl
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
 • NEN 7512:2015 nl
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
 • NTA 7515:2016 nl
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren
 • NTA 8620:2016 nl
  Specificatie van een veiligheidsmanagementsysteem voor risico's van zware ongevallen
 • NPR 9998:2015 nl
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Grondslagen voor aardbevingsbelastingen: geïnduceerde aardbevingen
 • UIT 75:2016 nl
  Relatietabel NEN 1010 - Tabellen met de relatie tussen NEN 1010:2007, NEN 1010:2015 en de HD-IEC 60364-reeks
 • NEN 3610:2011/A1:2016 nl
  Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten
 • NCS 16785:2016-11 en
  Certificatieschema biobased gehalte
 • NCS 8776:2016 en
  Certificatieschema voor NTA 8776
 • NCS 8828-1:2017 nl
  Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 1: PE-elektrolasser
 • NCS 8828-2:2017 nl
  Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 2: Lastoezichthouder
 • UIT 78:2017 nl
  Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC
 • NCS 8080:2017 en
  Better Biomass certificatieschema
 • NCS 8080:2017 nl
  Better Biomass certificatieschema
 • NTA 8224:2017 nl
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in zorg en welzijn uitvoeren
 • NEN-EN 16931-1:2017 en
  Elektronisch factureren - Deel 1: Semantisch gegevensmodel van de kernelementen van een elektronische factuur
 • NVN-CEN/TS 16931-2:2017 en
  Elektronisch factureren - Deel 2: Lijst van syntaxen die voldoen aan NEN-EN 16931-1
 • UIT 79:2017 en
  The new ISO standards on management systems & the EFQM excellence model
 • NTA 8813:2017 nl
  Eisen aan ontwikkeling en beheer van schema's voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders
 • NPR 5325:2017 nl
  Overdragen van software
 • NCS 7201:2017 nl
  Zelfverklaring 'Proefbelasting van funderingspalen' behorend bij NPR 7201
 • NEN 7510-1:2017 nl
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 1: Managementsysteem
 • NEN 7510-2:2017 nl
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 2: Beheersmaatregelen
 • NTA 8023:2018 nl
  Maatschappelijke zorg - Gegevensuitwisseling met de landelijke verwijsindex risicojongeren
 • NEN 7513:2018 nl
  Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers
 • NCS 8225:2018 nl
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in zorg en welzijn uitvoeren met betrekking tot de HKZ-norm Zorg en Welzijn (versie 2018 e.v.)
 • NCS 7510:2018 nl
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren
 • NTA 8800:2018 nl
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode
 • NPR 9998:2018 nl
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden
 • NCS 8828-2:2018 nl
  Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 2: Lastoezichthouder
 • NTA 8800:2019 nl
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode
 • NCS 170:2019 nl
  Mondzorg - Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in mondzorg uitvoeren
 • NTA 8086:2019 nl
  IFD-bouw beweegbare bruggen
 • NCS 8828-1:2019 nl
  Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 1: PE-elektrolasser
 • NCS 8828-2:2019 nl
  Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 2: Lastoezichthouder
 • NTA 7516:2019 nl
  Medische informatica - Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie)
 • NTA 8800:2019-06 nl
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode