Wet- en Regelgeving module

Zie naar welke normen er wordt verwezen in Nationale en Europese (Beta) wetgeving

In combinatie met uw abonnement op NEN Connect kunt u met de Wet- en Regelgeving module zien welke normen er verwezen worden in verschillende besluiten en regelingen. U kunt zien of deze gedateerd zijn of niet en ook nog naar de betreffende regeling of besluit navigeren. Zodoende kunt u makkelijker de context bepalen met betrekking tot de toepassing van de norm.

  • Nederlandse wetgeving met ingang van januari 2020
  • Europese wetgeving met ingang van januari 2022

Nationale Wetgeving

In samenwerking met KOOP heeft NEN een koppeling aangelegd tussen lido.nl / wetten.overheid.nl en NEN Connect. 

Deze koppeling wordt via de nieuwe module beschikbaar gesteld. Normen (uit het Kernassortiment) waarnaar verwezen worden in wet- en regelgeving krijgen in NEN Connect hiervan een melding op de normdetailpagina, maar ook andersom krijgen de wetten een verwijzing naar de normen op NEN Connect. 

  • Als er ongedateerd verwezen wordt, wordt de link gelegd met alle versies van de norm. 
  • Indien er gedateerd verwezen wordt, wordt er naar deze specifieke versie van de norm een link gelegd.

Zo zijn gebruikers beter geïnformeerd over de status van een norm, ook als die ingetrokken is. Want normen die de status “ingetrokken” hebben, kunnen in de wetgeving nog wel aangewezen zijn.

Europese Wetgeving & Machinerichtlijn | BETA

De module is uitgebreid met een Beta. Vanaf 2 juni 2022 is in de Wet- en Regelgeving module te zien of er naar een norm verwezen wordt in de EU Wetgeving. Let op: dat zijn nog alleen de niet-geharmoniseerde regelingen. In NEN Connect komt er een directe koppeling naar de specifieke regeling. De bron hiervoor is EUR-Lex. Begin volgend jaar volgen de verwijzingen naar normen in de geharmoniseerde regelingen.

  • De BETA zal voorlopig gratis aangeboden worden aan de houders van de Wet- en Regelgeving module.

Ook een koppeling met de Machinerichtlijn | Machineverordening

In Europa zijn normen ontwikkeld en gepubliceerd door CEN. De normen die specifiek gemaakt zijn met het doel om eisen uit de Machinerichtlijn uit te werken worden na publicatie door CEN aangeboden aan de Europese Commissie met het verzoek deze normen op te nemen in de OJEU (Official Journal of the European Union). Na opname in de OJEU is sprake van geharmoniseerde normen. Dit betekent dat deze geharmoniseerde normen een vermoeden van overeenstemming geven met eisen uit de Machinerichtlijn (of een andere Europese Richtlijn of Europese Verordening).  In de geharmoniseerde normen wordt onderscheid gemaakt in A,B en C-normen. De A-norm is de norm waarin staat hoe de risico-analyse moet worden uitgevoerd om een veilige machine te ontwerpen. De B-normen zijn gericht op verschillende categorieen en producten van machines. De C-normen zijn specifieke normen voor een specifiek product. Uiteraard ook met het doel van het ontwerpen van een veilige machine.

  • Wilt u meer weten over de Machinerichtlijn? Ga naar www.nen.nl

 

Welke normen worden verwezen?

Door middel van het hamer-icoontje kunt u via de zoekresultaten en normgroeperingoverzicht makkelijk zien welke normen uit het Kernassortiment verwezen worden in Wet- en Regelgeving.

NEN Connect_icon_hamer_wetgeving

LiDO - Linkeddata.overheid.nl

Op de pagina's van LIDO wordt de samenhang getoond van overheidsinformatie met wet- en regelgeving. Hierdoor is het mogelijk om overheidsinformatie sneller te kunnen vinden en om snel inzicht in de verbanden tussen nationale en Europese regelgeving, uitspraken van Nederlandse en Europese rechters, parlementaire documenten en officiële bekendmakingen te krijgen.

EUR-Lex

EUR-Lex is the website for EU legislation. It is the EU's official and most complete collection of legal documents. EUR-Lex is available in all 24 official languages of the EU and is updated daily. EUR-Lex is managed by the Publications Office of the European Union.