Standaardpakket voor Activiteitenbesluit

Speciaal voor gemeentes en provincies is het NEN Connect standaardpakket Activiteitenbesluit beschikbaar. Dit pakket bevat de normen waar het Activiteitenbesluit naar verwijst. Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven om vervuiling van bijvoorbeeld water en bodem door bedrijven te voorkomen.

Het is voor u als vergunningverlener of handhaver van het grootste belang om altijd op de hoogte te zijn van de laatste en actuele normen. Dan weet u meteen of de in de vergunning genoemde normen nog van toepassing zijn! Een tijdrovende klus, maar dat hoeft niet! U kunt deze normen online beschikbaar hebben, waardoor ze altijd actueel zijn. Wel zo handig! Uiteraard kunt u ze ook gemakkelijk printen. Daarnaast vindt u met de handige zoekmachine, normsamenvattingen en previews direct de juiste norm. Dit en nog veel meer is het gemak van NEN Connect online.

Voor wie?

Bent u verantwoordelijk voor het toetsen van de haalbaarheid bouwplannen? Of geeft u advies op allerlei verschillende bouwvlakken? Dan is het belangrijk dat u beschikt over alle actuele (en ingetrokken) Bouwbesluitnormen. Met NEN Connect bouwbesluit heeft u gegarandeerd de laatste versie in huis!


Dit pakket bevat circa 80 normen / publicaties

 • NEN-ISO 5813:1993 en
  Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof - Iodometrische methode
 • NEN-ISO 5663:1993 en
  Water - Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof - Methode na mineralisatie met seleen
 • NEN-EN-ISO 6468:1997 en
  Water - Bepaling van het gehalte aan organochloor-bestrijdingsmiddelen, polychloorbifenylen en chloorbenzenen - Gaschromatografische methode na vloeistof/vloeistof- extractie
 • NEN-EN-ISO 10301:1997 en
  Water - Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen - Gaschromatografische methoden
 • NEN-EN-ISO 13395:1997 nl
  Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie
 • NEN-EN 1899-2:1998 nl
  Waterkwaliteit - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters
 • NEN-ISO 10849:1998 en
  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de concentratie aan stikstofoxiden - Prestatiekenmerken van geautomatiseerde meetsystemen
 • NVN 11400-0:1999 en
  Windturbines - Deel 0: Voorschriften voor typecertificiate - Technische eisen
 • NEN 2826:1999 nl
  Luchtkwaliteit - Uitworp door stationaire puntbronnen - Monsterneming en bepaling van het gehalte aan gasvormig ammoniak
 • NEN-EN-ISO 9377-2:2000 en
  Water - Bepaling van de minerale-olie-index - Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie
 • NEN-EN 858-1:2002 en
  Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole
 • NEN-EN-ISO 15682:2001 en
  Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie
 • NEN-EN 1825-1:2004 en
  Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole
 • NEN-EN-ISO 17993:2004 en
  Water - Bepaling van 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie
 • NEN-EN 1825-2:2002 en
  Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud
 • NEN-EN 858-2:2003 en
  Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud
 • ISO 9613-1:1993 en
 • NEN-EN-ISO 15587-1:2002 en
  Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 1: Koningswater ontsluiting
 • NEN-EN-ISO 15681-1:2005 en
  Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: Methode met een doorstroominjectiesysteem (FIA)
 • NEN-EN 13725:2003 en
  Lucht - Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie
 • ISO 5815-2:2003 en
  Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters
 • NEN-EN 14385:2004 en
  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de totale emissie van As,CD,Cr,CO,Cu,Mn,Ni,Pb,Sb,Tl en V
 • NEN 5766:2003 nl
  Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
 • NEN-EN-ISO 15680:2003 en
  Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde verbindingen met 'purge-and-trap' en thermische desorptie
 • NEN-EN 872:2005 en
  Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen - Methode door filtratie over glasvezelfilters
 • NEN-EN-ISO 11732:2005 en
  Water - Bepaling van ammonium stikstof - Methode voor doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie
 • NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en
  Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitsconstrole
 • NVN 11400-0:1999/A1:2005 en
  Windturbines - Deel 0: Voorschriften voor typecertificatie - Technische eisen
 • NEN-ISO 16740:2005 en
  Werkplekatmosfeer - Bepaling van van het gehalte aan zeswaardig chroom in deeltjes in lucht - Methode door ion chromatografie en spectrofotometrische metingen met gebruik van difenyl carbazide
 • NEN 6966:2005 nl
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma
 • NEN 6966:2005/C1:2006 nl
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)
 • NEN-EN 13725:2003/C1:2006 en
  Lucht - Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie
 • NEN-EN 1825-1:2004/C1:2006 en;fr
  Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole
 • NEN-ISO 11083:2006 en
  Water - Bepaling van chroom (VI) - Spectrometrische methode met 1,5-difenylcarbazide
 • NEN-EN-ISO 11143:2008 en
  Tandheelkunde - Amalgaamscheiders
 • NEN 6414:2008 nl
  Water en slib - Bepaling van de temperatuur
 • NEN-EN-ISO 10304-1:2009 en
  Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - Deel 1: Bepaling van bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, fosfaat en sulfaat
 • NEN 6402:2010 nl
  Water - Bepaling van het halogeengehalte van niet-vluchtige extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • NEN-EN 1911:2010 en
  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de massa concentratie van gasvormige chloride van HCI - Standaard referentiemethode
 • NEN 5744:2011 nl
  Bodem - Monsterneming van grondwater
 • NEN-ISO 15713:2011 en
  Emissie van stationaire bronnen - Monsterneming en bepaling van het gasvormige fluoridegehalte
 • NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 en
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren
 • NEN-EN-ISO 12846:2012 en
  Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie
 • NPR 2578:2013 nl
  Beheer en onderhoud van LPG-, propaan- en butaaninstallaties
 • NEN-EN-ISO 14403-1:2012 en
  Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: Methode met doorstroominjectie analyse (FIA)
 • NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en
  Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met continu doorstroomanalyse (CFA)
 • NEN-EN-ISO 5814:2012 en
  Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof - Elektrochemische methode
 • NEN-EN-IEC 61400-11:2013 en
  Generatorsystemen voor windturbines - Deel 11: Meettechnieken voor akoestisch geluid
 • NEN 5744:2011/A1:2013 nl
  Bodem - Monsterneming van grondwater
 • NEN-ISO 15923-1:2013 en
  Waterkwaliteit - Bepaling van de ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie - Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat
 • NEN 6961:2014 nl
  Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen
 • NEN-EN-IEC 61400-2:2014 en;fr
  Windturbines - Deel 2: Kleine windturbines
 • NEN-EN-ISO 2813:2014 en
  Verven en vernissen - Bepaling van de glans (spiegelende reflectie) van niet-metallieke verflagen onder 20 graden, 60 graden en 85 graden
 • NEN 6646/C1:2015 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat
 • NEN 6646+C1:2015 nl
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat
 • NEN 5740:2009/A1:2016 nl
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
 • NEN 5740:2009+A1:2016 nl
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
 • NEN 6068:2016/C1:2016 nl
  Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
 • NEN 6068+C1:2016 nl
  Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
 • NEN-EN-ISO 17294-2:2016 en
  Water - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uraniumisotopen
 • NEN-EN 12566-1:2016 en
  Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde septictanks
 • NEN-EN 14792:2017 en
  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie aan stikstofoxiden - Referentiemethode: Chemiluminescentie
 • NEN-EN 13284-1:2017 en
  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties - Deel 1: Manuele gravimetrische methode
 • NEN-EN 13284-2:2017 en
  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties - Deel 2: Geautomatiseerde meetsystemen
 • NEN-EN-ISO 5667-3:2018 en
  Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters
 • NEN-EN-IEC 61400-11:2013/A1:2018 en
  Windturbines - Deel 11: Akoestische geluidsmeettechnieken
 • NEN-EN 12566-1:2018 Ontw. en
  Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde septictanks
 • NEN-EN-ISO 15681-2:2018 en
  Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met een continu doorstroomanalysesysteem (CFA)
 • NEN-EN 14214:2012+A2:2019 en
  Vloeibare petroleumproducten - Methylesters van vetzuren (FAME) voor dieselmotoren en stookinstallaties - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN 12817:2019 en
  LPG-uitrusting en toebehoren - Keuring en herkeuring van opslagtanks voor LPG met een capaciteit tot en met 13 m³
 • NEN 6600-1:2019 nl
  Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater
 • NEN 1059:2019 nl
  Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 - Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie
 • NEN-EN 13725:2019 Ontw. en
  Stationaire bronemissies - Bepaling van de geurconcentratie door middel van dynamische olfactometrie en geurconcentratie van stationaire bronnen
 • ISO 5815-1:2019 en
  Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum
 • NEN 5744:2019 Ontw. nl
  Bodem - Monsterneming van grondwater
 • NEN 6068:2019 Ontw. nl
  Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
 • NEN 5766:2019 Ontw. nl
  Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
 • NEN-EN-ISO 5815-1:2019 en
  Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum
 • NEN-EN-IEC 61400-2:2014/C1:2019 en;fr
  Windturbines - Deel 2: Kleine windturbines
 • NEN-EN-IEC 61400-11:2013/A1:2018/C1:2019 en;fr
  Generatorsystemen voor windturbines - Deel 11: Meettechnieken voor akoestisch geluid

v.a. € 1357 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar