Standaardpakket voor Activiteitenbesluit

Speciaal voor gemeentes en provincies is het NEN Connect standaardpakket Activiteitenbesluit beschikbaar. Dit pakket bevat de normen waar het Activiteitenbesluit naar verwijst. Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven om vervuiling van bijvoorbeeld water en bodem door bedrijven te voorkomen.

Het is voor u als vergunningverlener of handhaver van het grootste belang om altijd op de hoogte te zijn van de laatste en actuele normen. Dan weet u meteen of de in de vergunning genoemde normen nog van toepassing zijn! Een tijdrovende klus, maar dat hoeft niet! U kunt deze normen online beschikbaar hebben, waardoor ze altijd actueel zijn. Wel zo handig! Uiteraard kunt u ze ook gemakkelijk printen. Daarnaast vindt u met de handige zoekmachine, normsamenvattingen en previews direct de juiste norm. Dit en nog veel meer is het gemak van NEN Connect online.

Voor wie?

Bent u verantwoordelijk voor het toetsen van de haalbaarheid bouwplannen? Of geeft u advies op allerlei verschillende bouwvlakken? Dan is het belangrijk dat u beschikt over alle actuele (en ingetrokken) Bouwbesluitnormen. Met NEN Connect bouwbesluit heeft u gegarandeerd de laatste versie in huis!


Dit pakket bevat circa 62 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • ISO 15681-1
  Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: Methode met een doorstroominjectiesysteem (FIA)
 • ISO 10304-1
  Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - Deel 1: Bepaling van bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, fosfaat en sulfaat
 • CEN 12817
  LPG-uitrusting en toebehoren - Keuring en herkeuring van opslagtanks voor LPG met een capaciteit tot en met 13 m³
 • ISO 12846
  Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie
 • ISO 10301
  Water - Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen - Gaschromatografische methoden
 • ISO 15923-1
  Waterkwaliteit - Bepaling van de ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie - Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat
 • IEC 61400-2
  Windturbines - Deel 2: Kleine windturbines
 • IEC 61400-0
  Windturbines - Deel 0: Voorschriften voor typecertificatie - Technische eisen
 • ISO 5813
  Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof - Iodometrische methode
 • ISO 17993
  Water - Bepaling van 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie
 • CEN 1911
  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de massa concentratie van gasvormige chloride van HCI - Standaard referentiemethode
 • CEN 858-1
  Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitsconstrole
 • NEN 6414
  Water en slib - Bepaling van de temperatuur
 • ISO 15713
  Emissie van stationaire bronnen - Monsterneming en bepaling van het gasvormige fluoridegehalte
 • NEN 5766
  Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
 • CEN 1899-2
  Waterkwaliteit - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters
 • NEN 5740
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
 • CEN 12566-1
  Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde septictanks
 • ISO 17294-2
  Water - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uraniumisotopen
 • ISO 16740
  Werkplekatmosfeer - Bepaling van van het gehalte aan zeswaardig chroom in deeltjes in lucht - Methode door ion chromatografie en spectrofotometrische metingen met gebruik van difenyl carbazide
 • CEN 13725
  Stationaire bronemissies - Bepaling van de geurconcentratie door middel van dynamische olfactometrie en geurconcentratie van stationaire bronnen
 • ISO 11732
  Water - Bepaling van ammonium stikstof - Methode voor doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie
 • NEN 6068
  Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
 • NEN 2826
  Luchtkwaliteit - Uitworp door stationaire puntbronnen - Monsterneming en bepaling van het gehalte aan gasvormig ammoniak
 • CEN 858-2
  Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud
 • ISO 9377-2
  Water - Bepaling van de minerale-olie-index - Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie
 • ISO 14403-1
  Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: Methode met doorstroominjectie analyse (FIA)
 • CEN 872
  Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen - Methode door filtratie over glasvezelfilters
 • NEN 5744
  Bodem - Monsterneming van grondwater
 • CEN 13284-2
  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties - Deel 2: Geautomatiseerde meetsystemen
 • ISO 15680
  Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde verbindingen met 'purge-and-trap' en thermische desorptie
 • ISO 5667-3
  Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters
 • ISO 15587-1
  Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 1: Koningswater ontsluiting
 • ISO 5663
  Water - Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof - Methode na mineralisatie met seleen
 • NEN 1059
  Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 - Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie
 • ISO 14403-2
  Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met continue doorstroomanalyse (CFA)
 • CEN 14214
  Vloeibare petroleumproducten - Methylesters van vetzuren (FAME) voor dieselmotoren en stookinstallaties - Eisen en beproevingsmethoden
 • ISO 6468
  Water - Bepaling van het gehalte aan organochloor-bestrijdingsmiddelen, polychloorbifenylen en chloorbenzenen - Gaschromatografische methode na vloeistof/vloeistof- extractie
 • CEN 13284-1
  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties - Deel 1: Manuele gravimetrische methode
 • IEC 61400-11
  Generatorsystemen voor windturbines - Deel 11: Meettechnieken voor akoestisch geluid
 • ISO 11083
  Water - Bepaling van chroom (VI) - Spectrometrische methode met 1,5-difenylcarbazide
 • NEN 6966
  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)
 • NEN 6600-1
  Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater
 • ISO 5815-2
  Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters
 • NEN 6646
  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat
 • CEN 1825-1
  Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole
 • CEN 1825-2
  Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud
 • ISO 13395
  Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie
 • ISO 5814
  Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof - Elektrochemische methode
 • ISO 2813
  Verven en vernissen - Bepaling van de glans (spiegelende reflectie) van niet-metallieke verflagen onder 20 graden, 60 graden en 85 graden
 • ISO 5815-1
  Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum
 • NEN 2578
  Beheer en onderhoud van LPG-, propaan- en butaaninstallaties
 • ISO 17020
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren
 • NEN 6402
  Water - Bepaling van het halogeengehalte van niet-vluchtige extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
 • CEN 14792
  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie aan stikstofoxiden - Referentiemethode: Chemiluminescentie
 • ISO 15681-2
  Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met een continu doorstroomanalysesysteem (CFA)
 • ISO 15682
  Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie
 • ISO 9613-1
  Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere
 • CEN 14385
  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de totale emissie van As,CD,Cr,CO,Cu,Mn,Ni,Pb,Sb,Tl en V
 • ISO 10849
  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de concentratie aan stikstofoxiden - Prestatiekenmerken van geautomatiseerde meetsystemen
 • NEN 6961
  Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen
 • ISO 11143
  Tandheelkunde - Amalgaamscheiders

v.a. € 1357 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar